Таско Ерменков: Държавата не помага, а предлага само кредити за хората и бизнеса

Таско Ерменков: Държавата не помага, а предлага само кредити за хората и бизнеса

Да не оставяме Северозапада да затъне, призова народният представител от БСП

Всички промени, които бяха нап­равени по време на коронак­ризата, бяха нап­равени в помощ на големите пред­п­риятия. По начин, по който дори те не можаха да се въз­пол­з­ват от помощите. Нищо не се нап­рави за бед­ния човек. Давахме кредити, докато в Европа даваха помощи. Ние не критикар­с­т­вахме, давахме алтер­натива и кон­к­ретни, разумни пред­ложения — как да дадем помощи на онези, които са останали без доходи, както и на родителите, останали вкъщи, за да гледат децата си.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Таско Ермен­ков пред БНТ.

Ермен­ков комен­тира пред­ложението на левицата за Дър­жавен фонд за устой­чиво раз­витие на Северозападна Бъл­гария: „Изхож­даме от икономичес­ките показатели на Бъл­гария. Това е най-бедният регион в Бъл­гария. Не можем да го оставим да затъва. Дър­жавата е длъжна да под­помогне неговото раз­витие. Не е въз­можно без дър­жавна помощ, без социална помощ, този регион да се справи. Част от пред­ложенията ни за справяне са чрез финан­сиране на дей­ности, свър­зани с национални и регионални обекти. Под­помагане на туризма”, изтъкна Ермен­ков.

Много от нещата, които се случ­ват в областта на енер­гетиката и отб­раната, са се случ­вали благодарение на инициативите на ПГ на „БСП за Бъл­гария”. Не сме винаги против всичко на всяка цена. Да ни обвиняват, че ние сме против всичко, е политически инфор­мационен балон”, под­черта още Таско Ермен­ков. Той комен­тира, че Дър­жав­ната пет­ролна ком­пания не е добре икономически обос­нована, а съз­даването на дър­жавно аптечно пред­п­риятие би било полезно за много повече хора.

По повод пред­с­тоящия избор на лидер в БСП, Ермен­ков комен­тира: „Имаме дос­татъчно форуми вътре в БСП, за да се обсъж­дат въп­росите там, а не да манипулираш пар­тията отвън чрез медиите. Правят се едни и същи обвинения от някои кръгове в БСП и от ГЕРБ – хората да си нап­равят изводите.“ По думите му   пред­с­тавител­ност и авторитет на лидер може да се пос­тигне един­с­т­вено чрез общопар­тиен избор.