Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет13082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Гешев обособи специална структура за престъпленията против финансовите интереси на ЕС

Гешев обособи специална структура за престъпленията против финансовите интереси на ЕС

Глав­ният прокурор Иван Гешев обособи в струк­турата на Вър­ховна касационна прокуратура (ВКП) специализирано нап­рав­ление за прес­тъп­ленията против финан­совите интереси на ЕС и осъщес­т­вяването на взаимодейс­т­вието с Европейс­ката прокуратура, съобщи БГНЕС. Прокурорите от отдел 01 „Специализиран“ във ВКП ще осъщес­т­вяват връзка с пред­с­тавителите на Европейс­ката прокуратура. Специализирането, има за цел съз­даване на национално ниво на организация за сът­руд­ничес­тво с Европейс­ката прокуратура. Прокурорите ще осигуряват необ­ходимото съдейс­т­вие на европейс­ките делегирани прокурори при бъдещата им работа по делата за прес­тъп­ления, засягащи финан­совите интереси на Евросъюза като измами, прис­вояване и раз­ход­ване не по пред­наз­начението им на сред­с­тва на ЕС, както и коруп­ция на служители, отговорни за отпус­кането и управ­лението им. Сфор­мирана е и работна група от прокурори от ВКП за прег­лед и анализ на дейс­т­ващата нор­мативна уредба и вът­реш­ните методически и организационни актове в ПРБ, с оглед съот­вет­с­т­вието им с европейс­ките норми, за осигуряване на необ­ходимата нор­мативна, методическа и организационна обез­печеност на взаимодейс­т­вието между ПРБ и Европейс­ката прокуратура.

С оглед реализиране на приоритетите на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария за превен­ция, раз­к­риване и наказ­ване на кон­вен­ционал­ната прес­тъп­ност — т.нар. битова прес­тъп­ност, в струк­турата на ВКП са обособени и нап­рав­ления за работа по досъдебни произ­вод­с­тва за прес­тъп­ления срещу живота и здравето на граж­даните и за прес­тъп­ления против соб­с­т­веността.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...