Гешев обособи специална структура за престъпленията против финансовите интереси на ЕС

Глав­ният прокурор Иван Гешев обособи в струк­турата на Вър­ховна касационна прокуратура (ВКП) специализирано нап­рав­ление за прес­тъп­ленията против финан­совите интереси на ЕС и осъщес­т­вяването на взаимодейс­т­вието с Европейс­ката прокуратура, съобщи БГНЕС. Прокурорите от отдел 01 „Специализиран“ във ВКП ще осъщес­т­вяват връзка с пред­с­тавителите на Европейс­ката прокуратура. Специализирането, има за цел съз­даване на национално ниво на организация за сът­руд­ничес­тво с Европейс­ката прокуратура. Прокурорите ще осигуряват необ­ходимото съдейс­т­вие на европейс­ките делегирани прокурори при бъдещата им работа по делата за прес­тъп­ления, засягащи финан­совите интереси на Евросъюза като измами, прис­вояване и раз­ход­ване не по пред­наз­начението им на сред­с­тва на ЕС, както и коруп­ция на служители, отговорни за отпус­кането и управ­лението им. Сфор­мирана е и работна група от прокурори от ВКП за прег­лед и анализ на дейс­т­ващата нор­мативна уредба и вът­реш­ните методически и организационни актове в ПРБ, с оглед съот­вет­с­т­вието им с европейс­ките норми, за осигуряване на необ­ходимата нор­мативна, методическа и организационна обез­печеност на взаимодейс­т­вието между ПРБ и Европейс­ката прокуратура.

С оглед реализиране на приоритетите на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария за превен­ция, раз­к­риване и наказ­ване на кон­вен­ционал­ната прес­тъп­ност — т.нар. битова прес­тъп­ност, в струк­турата на ВКП са обособени и нап­рав­ления за работа по досъдебни произ­вод­с­тва за прес­тъп­ления срещу живота и здравето на граж­даните и за прес­тъп­ления против соб­с­т­веността.