Всяко изгаряне на отпадъци задължително ще минава през ОВОС

Всяко изгаряне на отпадъци задължително ще минава през ОВОС

Депутатите одоб­риха на второ четене промените в Закона за окол­ната среда, с които затег­наха значително правилата за изгаряне на отпадъци, предаде БГНЕС. Новите тек­с­тове, внесени от управ­ляващото мнозин­с­тво, задъл­жават всички инс­талации за горене на отпадъци, независимо от тех­ния капацитет, да преминават през процедурата по задъл­жителна оценка на въз­дейс­т­вието върху окол­ната среда (ОВОС). На задъл­жителна оценка ще под­лежат и т. нар. екс­перимен­тални инс­талации. С нас­тоящите промени на закона затег­нахме още повече изис­к­ванията за горенето на отпадъци. До момента законодател­с­т­вото раз­решаваше до 100 тона и при екс­перимен­тал­ното горене да нямаме задъл­жителна оценка на въз­дейс­т­вието. С промените задъл­жихме абсолютно всяко горене на отпадък – опасен или неопасен, независимо от количес­т­вото, да под­лежи изцяло на задъл­жителна оценка, комен­тира пред БГНЕС депутатът Васил Цвет­ков от ресор­ната пар­ламен­тарна комисия. През изминалите две години това се е случ­вало само с едно съг­ласувателно писмо, което обаче не гаран­тира в дос­татъчна степен всички въз­можни рис­кове и добра защита на окол­ната среда, категорични са вносителите. Според Цвет­ков нас­тоящите променени ще помог­нат за засил­ване на преван­тив­ния кон­т­рол и ще внесат успокоение сред общес­т­вото, което е силно притес­нено от пос­лед­ните изнесени случаи, свър­зани с опасения за нерег­ламен­тирано изгаряне на отпадъци.