Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН предлага онлайн кандидатстване на българи от чужбина в държавни ни университети

МОН предлага онлайн кандидатстване на българи от чужбина в държавни ни университети

МОН предлага онлайн кандидатстване на българи от чужбина в държавни ни университети

Плат­форма, предос­тавяща въз­мож­ност за онлайн кан­дидат­с­т­ване в бъл­гар­ски дър­жавни универ­ситети, раз­работи Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката. Тя ще е полезна за бъл­гари от чуж­бина и граж­дани на Северна Македония, които желаят да продъл­жат обучението си в нашата страна, съоб­щиха от МОН. Заради пан­демията от COVID-19 тази година няма да се провежда традицион­ният изпит — тест по бъл­гар­ски език, литература и история на Бъл­гария, с който се кан­дидат­с­тва по пос­танов­ленията за образователна дей­ност сред бъл­гарите в чуж­бина и за граж­дани на Северна Македония. За улес­нение на кандидат-студентите в плат­фор­мата са раз­работени регис­т­рационна форма, форма за вход в сис­темата и елек­т­ронен фор­муляр с желанията на кан­дидата. Тази година класирането ще се извър­шва въз основа на сред­ния успех и оцен­ките по балооб­разуващите пред­мети от дип­ломата за завър­шено средно образование. Втори модул от плат­фор­мата съдържа инфор­мация за всички бъл­гар­ски дър­жавни висши училища и ще е полезен за младите хора да се запоз­наят с въз­мож­нос­тите за обучение у нас. Плат­фор­мата е пуб­ликувана на интер­нет страницата на МОН в руб­риката “За бъл­гарите зад граница“, Кам­пания 2020/2021 г.“.студенти плат­форма МОН

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...