Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) По искане на БСП Конституционният съд премахна три текста от Закона за социалните услуги

По искане на БСП Конституционният съд премахна три текста от Закона за социалните услуги

Кон­с­титуцион­ният съд обяви, че три раз­поредби на Закона за социал­ните услуги влизат в противоречие с основ­ния закон на страната. Като аргумент съдиите посоч­ват, че въп­рос­ните тек­с­тове „дават широки права на дос­тав­чиците да посещават и да получават лична инфор­мация за обс­луж­ваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на пол­з­ване на социални услуги от непъл­нолетни лица”.

Законът беше приет от пар­ламента през март 2019 г., но влезе в сила чак от юли 2020 г. заради протести на родител­ски организации, предиз­викани от слухове, че дър­жавата ще отнема деца. Жал­бата в КС беше внесена от БСП. Социалис­тите обявиха, че стъп­ват върху мотивите на граж­дан­с­ките сдружения, недол­с­т­ващи от закона.

Пър­вият текст, който ще отпадне от закона, засяга въз­мож­ността дос­тав­чиците на социални услуги да събират инфор­мация от всевъз­можни източ­ници за лицето, на което изгот­вят индивидуален план за под­к­репа – от дър­жавни органи, общината, лич­ния лекар, семейс­т­вото и близ­ките, лечебни заведения, образователни инс­титуции и др. Съдът отх­върля и раз­поред­бата, която заб­ранява на дос­тав­чика да откаже под­к­репа на дете, което го е потър­сило. Премахва се и правомощието на служителите на Аген­цията за качес­т­вото на социал­ните услуги, когато изпъл­няват кон­т­рол­ните си фун­к­ции, да посещават домовете на лицата, получаващи такива услуги, и да им искат пряко инфор­мация.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...