Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Властта си купува време: За ден Борисов раздаде 100 000 000 лева

Властта си купува време: За ден Борисов раздаде 100 000 000 лева

Властта си купува време: За ден Борисов раздаде 100 000 000 лева

Предизборно се захранват сектори, заплашващи с протести, чиновническите заплати се вдигат с една трета

За един ден премиерът Бойко Борисов раз­даде 100 млн.лева на сек­тори, които плашат с протести и повиши с 30% зап­латите на чинов­ниците в 28 минис­тер­с­тва и дър­жавни админис­т­рации.

Близо 100 милиона лева получиха вчера туроператорите, живот­новъдите и зат­вор­ничес­ките над­зиратели след дирек­тни или индирек­тни срещи с премиера Бойко Борисов или след зап­лахи за протести. Всичко това идва в 26-ия ден на национални протести с искане на оставка на правител­с­т­вото и на глав­ния прокурор.

След среща с пред­с­тавители на обединението “Бъдеще за туризма“ Борисов обяви, че може да отпусне 10 милиона лева от Минис­тер­с­т­вото на икономиката към турис­тичес­кия бранш. Преди сед­мица от обединението протес­тираха пред Минис­тер­с­кия съвет и поис­каха среща с Борисов за предот­в­ратяването на масови фалити, а за утре е нас­рочен нов протест на пред­с­тавители на турис­тичес­ката индус­т­рия.

С 82.5 млн. лв. ще бъдат под­к­репени живот­новъдите, стана извес­тно след среща между пред­с­тавители на сек­тора с премиера. “Ще ви под­к­репим с 56.5 милиона лева, имаме такъв инс­т­румент, ще ги осигурим през Минис­тер­с­кия съвет“, каза Борисов. Тази помощ е за подоб­ряване на лик­вид­ността на земедел­с­ките стопан­с­тва, които са отс­рочили кредитите си и са в невъз­мож­ност да ги погасят в условията на пан­демията от COVID-19.

Борисов добави, че са осигурени също 26 милиона лева за помощта “де минимис“ за живот­новъдите, които тър­пят загуби заради сушата. Той уточни, че се обмисля под­к­репа още и за пчеларите, зелен­чукоп­роиз­водителите и овощарите.

Служителите на зат­ворите се отказана засега от протеста, за който бяха готови още днес, след като получиха уверение от минис­търа на правосъдието Данаил Кирилов, че на 1 сеп­тем­ври ще бъде изпъл­нено искането им, обещано от премиера през октом­ври миналата година. Преди това Син­дикатът на служителите в зат­ворите уведоми за нарас­т­ващо недовол­с­тво заради нес­пазеното обещание на Борисов да се раз­к­рият нови 200 щатни бройки в дирек­ция “Изпъл­нение на наказанията“ и дирек­ция “Охрана“ и допъл­нителни 7 млн. лева за увеличаване на въз­наг­раж­денията и подоб­ряване на условията за труд. Над­зирателите в зат­ворите днес обявиха, че все пак остават в протес­тна готов­ност до 1 сеп­тем­ври.

По същото време правител­с­т­вото обяви, че под­готвя повишаване от сеп­тем­ври с до 30% на зап­латите на неиз­вес­тен брой служители в общо 28 минис­тер­с­тва и дър­жавни админис­т­рации.

Проект на пос­танов­ление е пуб­ликуван за общес­т­вено обсъж­дане, което трябва да прик­лючи след­ващия петък, а обяс­нението защо за него са дадени само 14 кален­дарни дни е, че “Сък­ратеният срок е обус­ловен от необ­ходимостта положител­ните въз­дейс­т­вия от нор­матив­ната намеса да бъдат пос­тиг­нати по най-бързия начин.“

Никъде не са посочени параметри за това какъв кон­к­ретен брой служители ще засегне, никакви кон­к­ретни суми за бюджета, никакви раз­лични сценарии в рам­ките на споменатите “до 30%“.

На 28 юли новият минис­тър на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов посочи, че по тази мярка само за струк­турите от неговото ведом­с­тво са пред­видени над 12 млн. лв.

Всичко произ­тича от Коалицион­ния съвет на 27 юли, което е посочено и в док­лада към пред­ложението за пос­танов­ление. Тогава премиерът Бойко Борисов пос­тави акцента върху грижата за служителите, които са на първа линия, здравни, социални работ­ници, НОИ, МВР и други, особено тези, които били на минимална работна зап­лата.

За някои ведом­с­тва са посочени кон­к­ретни дирек­ции и звена, където има работа “на терен“ и пряк кон­такт с обс­луж­вани граж­дани и фирми. Но в мнозин­с­т­вото случаи пише просто служители на Изпъл­нителна аген­ция по околна среда, Дър­жавна комисия по стоковите борси и тър­жищата, Дирек­ция за национален строителен кон­т­рол, Бъл­гар­ски инс­титут по мет­рология или Басей­нови дирек­ции.

Официал­ното обяс­нение е, че така ще се спре текучес­т­вото и “ще се поз­воли както да бъдат задър­жани нас­тоящите служители, така и да бъдат прив­лечени нови кадри в съот­вет­с­т­вие с повишените пот­реб­ности, произ­тичащи от епидемич­ната обс­тановка“.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...