Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) „За България – демократична, правова и социална”, е мотото на брой 7-8 на сп. „Ново време”

„За България – демократична, правова и социална”, е мотото на брой 7-8 на сп. „Ново време”

„За България – демократична, правова и социална”, е мотото на брой 7-8 на сп. „Ново време”

Излезе от печат новата книжка (№ 78, юли-август 2020) на сп. „Ново време“. Пуб­ликациите в броя са организирани под мотото „За Бъл­гария – демок­ратична, правова и социална“. Негова основна тема е защитата на труда и правата на трудовите хора, грубо оряз­вани в условията на бъл­гар­с­кия капитализъм.

Избух­налите меж­дув­ременно протести, които продъл­жават в цялата страна, идват да покажат, че „онова, което всъщ­ност ни лип­сва, е именно нова лява политика като радикал­ния фак­тор, който да отх­върли сега влас­т­ващия приоритет на парите, на пазар­ното начало – в политиката, в медиите, във всяка брънка на общес­т­вото, и да го замести с приоритета на човека, на хуман­ното начало“, отбелязва в редак­цион­ната бележка глав­ният редак­тор Георги Пирин­ски.

Пог­лед отвъд лет­ните протести (2020)“ хвърля социологът Юрий Асланов. Позицията на БСП по политичес­ката криза и пътя за раз­решаването ѝ чрез пред­с­рочни избори е защитена от пред­седател­ката на пар­тията Кор­нелия Нинова и в Апел на 74 членове на Национал­ния съвет.

За „Дес­ницата, левицата и алтер­нативите пред нашето общо бъдеще“ раз­съж­дава икономис­тът Боян Дуран­кев. Автори по темата за труда и неравен­с­т­вата са също Ева Кос­това и Николай Драганов. Продъл­жава дис­кусията по необ­ходимостта от прог­ресивна данъчна реформа в Бъл­гария, аргумен­тирана в този брой от проф. Иван Ангелов и Колек­тив за общес­т­вени интер­вен­ции в лицето на Огнян Касабов, Ивайло Атанасов и Ваня Григорова.

Сред авторите в броя са също Денчо Геор­гиев („Как Европейс­кият съюз да стане истин­ски солидарен“), Ерик Бланк („Защо левицата продъл­жава да губи… и как можем да победим“), Иво Инджов  („Бъл­гар­с­ката жур­налис­тика между медий­ната демок­рация и медий­ния капитализъм“), Мар­тин Димит­ров („Ленин и бъдещето“), Борис Боев  („Как Третото бъл­гар­ско цар­с­тво обяви война на Анг­лия и САЩ“), Анко Иванов  („Още вед­нъж по горещата тема за без­с­ледно изчез­налите след Девети сеп­тем­ври 1944“). Към изборите за VII Велико народно съб­рание ни връщат спомените на Янаки Стоилов.

Кой беше Юлиус Фучик и защо написа „Хора, обичах ви, бдете!“, припомня Къд­ринка Къд­ринова. С интервю, автобиог­рафия и стихове от Миряна Башева отдаваме почит на без време отиш­лата си поетеса.

Тър­сете сп. „Ново време“ в книжар­ница „Нисим“ на бул. „Васил Лев­ски“ 59 и в „Бъл­гар­ски книжици“ (градин­ката „Крис­тал“). Съдър­жанието е дос­тъпно и онлайн на адрес www.novovreme.com

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...