Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт за COVID-19: Няма драма, нещата са под контрол

Експерт за COVID-19: Няма драма, нещата са под контрол

Не е изпус­нат кон­т­ролът с COVID-19. Дори в света на науката има спорове за това какво пред­с­тав­лява и как ще се раз­вива това заболяване. Има доста положително нас­т­роени учени, които не виж­дат нищо драматично с раз­п­рос­т­ранението на вируса. Това комен­тира ръководителят на депар­тамент “Имунология“ в Инс­титута по мик­робиология към БАН доц. Анд­рей Чор­банов по Бъл­гария ОН ЕЪР.

Той посочи, че раз­витието на COVID-19 е било очак­вано, като то не е лавинооб­разно.

Екс­пер­тът съобщи, че дър­жав­ното финан­сиране за раз­работ­ването на бъл­гар­ска вак­сина срещу COVID-19 е зам­разено до края на годината. Работата по вак­сината засега продъл­жава с помощта на френ­с­кия инс­титут “Пас­тьор“.

Доцент Чобанов каза още, че няма как хората да бъдат изолирани за много дълъг период.

Припом­няме, че във втор­ник следобед здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов заяви: „Няма нужда от нови мерки срещу коронавируса. Към нас­тоящият момент мер­ките, които са пред­п­риети в Бъл­гария са напълно дос­татъчни. Те са меки мерки.

По отношение на готов­ността на сис­темата в страната, към нас­тоящия момент няма същес­т­вен натиск върху нея. Имаме ясен план, в който е раз­писано какво се случва при какъвто и да е натиск на сис­темата. Ако на ден имаме над 150 положителни случая дневно имаме готов­ност да раз­к­рием 2499 легла, от които 2102 за пациенти, имащи нужда от дихателна реанимация“, обясни той“, под­черта минис­тър Ангелов.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...