Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) И проф. Румен Гечев подкрепи Корнелия Нинова за нов мандат като лидер на БСП

И проф. Румен Гечев подкрепи Корнелия Нинова за нов мандат като лидер на БСП

В свое писмо икономичес­кият екс­перт и народен пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” проф. Румен Гечев заявява: „Благодаря най-сърдечно на пар­тий­ните организации, които са ме пред­ложили за  пред­седател на БСП. Считам, че ще бъда най-полезен с учас­тието ми в общите екс­пер­тни усилия за раз­работ­ването на кон­к­ретни инс­т­рументи и механизми на нашата “Визия за Бъл­гария“.

В пред­с­тоящите вът­реш­нопар­тийни избори за пред­седател на БСП ще изберем лидер, който не само трябва да отговори на високите критерии на нашата почти 130-годишна пар­тия, но и да мобилизира потен­циала на БСП за решаването на общодър­жавни проб­леми в бъдещия пар­ламент. Убеден съм, че Кор­нелия Нинова притежава необ­ходимия професионализъм, опит и  мотивация за доказ­ването на БСП като пар­тия, която ще доп­ринесе за прев­ръщането на Бъл­гария в дос­тоен член на нашето европейско семейс­тво”.

Същев­ременно 246 социалисти от Ботев­г­рад се под­писаха под дек­ларация, в която остро се осъж­дат противоречията в Национал­ния съвет на БСП.

За съжаление през пос­лед­ните две години сме свидетели на противоречия и кон­фор­мизъм както вътре в Национал­ния съвет, така и при актив­ните пуб­лични изяви, които целят урон­ване

името на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова и се отразяват изк­лючително негативно на авторитета на БСП като цяло“, пише в дек­ларацията, където се прави и изводът, че за пореден път се наб­людават опити за изпол­з­ване на пар­тията за обс­луж­ване на час­тни интереси.

В дек­ларацията се кон­с­татира още, че с противоречията във вис­шия орган се увеличават шан­совете на политичес­ките опоненти да печелят дивиденти в общес­т­вен план, а в същото време БСП да губи позиции.

Ботев­г­рад­с­ките социалисти призовават всички свои съпар­тийци да работят за доб­рото име и градивна политика на БСП. Те нас­тояват още левите редици да се обър­нат към поуките от историята на столет­ната пар­тия.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...