Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Ветерани от ВВС възмутени от обидите на Борисов към българските летци

Ветерани от ВВС възмутени от обидите на Борисов към българските летци

Ветерани от ВВС възмутени от обидите на Борисов към българските летци

В обръщение на ветерани от ВВС се казва: „Във връзка с пуб­ликуван в медиите запис на раз­говор между г-н Бойко Борисов и г-н Томис­лав Дон­чев, в който Борисов отп­равя изк­лючително обидни квалификации не само към дър­жав­ния глава — Президента Румен Радев, включително и като военен пилот, а така също и към бъл­гар­с­ките военни летци, изразяваме нашето най-остро въз­мущение.

Г-н Борисов, „прости летци“ ли са?:

Пър­вите бъл­гар­ски летци, изпол­з­вали самолета като бойно сред­с­тво за първи път в историята на воен­ната авиация — поручиците Симеон Пет­ров, Радул Мил­ков, Продан Тарак­чиев, Христо Топ­рак­чиев. Към „прос­тите летци“ ли се отнася поручик Асен Йор­данов, който след завър­ш­ване на летател­ната си кариера през Пър­вата световна война, е активен учас­т­ник като инженер в кон­с­т­руирането на самолетите „Боинг“ в САЩ и автор на меж­дународно приз­натия бук­вар на авиацията „ Вашите криле“?

Тези, които браниха небето над София срещу англо-американските бом­бар­дировки през Втората световна война. Тези, които денонощно носеха бойни дежур­с­тва за охрана на въз­душ­ното прос­т­ран­с­тво на Бъл­гария.

Пър­вите бъл­гар­ски летци, летяли в Кос­моса –генералите Георги Иванов и Алек­сан­дър Алек­сан­д­ров, доп­ринесли нашата страна да е шес­тата дър­жава в света със свои кос­монавти. Тези, които изпъл­ниха стотици рис­ковани операции за оказ­ване на помощ на населението при стихийни бед­с­т­вия, инциденти и злополуки.

Тези, които спасиха стотици човешки животи, рис­кувайки соб­с­т­вения си такъв, за хора изпад­нали в беда. Тези, които и в днешни дни са на своя пост и въп­реки недос­татъч­ната ресур­сна осигуреност, отново с огромен риск за живота си, дос­тойно изпъл­няват своя дълг.

Тези, които зап­латиха с живота си тях­ната отдаденост към професията военен пилот, тях­ната любов към Родината и чув­с­тво за дълг. „Прости летци“ ли са бив­шите президенти: на САЩ — Дж. Буш старши и Дж. Буш младши; на Египет — Хосни Мубарак; на Сирия– Хафез Асад; на Израел — Езер Вайц­ман и др. Всички те са военни пилоти, как­вато е професията и на бъл­гар­с­кия президент.

* Светов­ноиз­вес­т­ният френ­ски писател и пилот Антоан дьо Сент– Егзюпери.

Относно опита да ни противопос­тавяте на нашите колеги и приятели от граж­дан­с­ката авиация на прин­ципа „кой повече е летец и кой по-малко“, искаме да Ви кажем, че няма да успеете. Ние сме от едно семейс­тво — това на пилотите. Всеки един от нас е обучен да изпъл­нява това, за което е наз­начен с отговор­ността, че сме упраж­нявали една от най-рисковите професии — тази на воен­ния летец. Ние знаем Вашето отношение към ВВС на Бъл­гария– неед­нок­ратно сте го изразявали и то, за съжаление, в редица случаи е неоп­рав­дано негативно (изказ­ванията Ви след катас­т­рофата край Раз­лог с военен хеликоп­тер при гасене на гор­ски пожар, след катас­т­рофата на хеликоп­тер от със­тава на ВМС). Всеки има право на мнение, но страш­ното е когато министър-председателят, който носи пряка отговор­ност за осигуряване на отб­ранител­ните способ­ности на страната, има такива раз­бирания за ВВС на дър­жавата. Относно образованието ни, за Ваше сведение всички „прости летци“ след 1964 г. са с висше образование по специал­ност– „летец– инженер“ за ВВС и прирав­нена граж­дан­ска квалификация „авиационен инженер“. Нас­тояваме за незабавно раз­с­лед­ване дос­товер­ността на този запис. Призоваваме г-н Томис­лав Дон­чев да каже, ако има чест и дос­тойн­с­тво на мъж, истината по въп­роса. И ако този раз­говор се окаже истина и не се раз­г­раничите от него, то въз­мож­ното Ви дейс­т­вие е само едно– хилядите хора на протес­тите ви го казаха!“.Писмото е под­писано от редица ветерани на ВВС, сред които генералите Стефан Пет­ров, Михо Михов, ген Спас Спасов, Иван Парапунов, Калчо Танев, Златко Златев, Васил Димит­ров, Иван Дочев и още висши офицери

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...