Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Нужен е стратегически план за България, а властта действа хаотично

Корнелия Нинова: Нужен е стратегически план за България, а властта действа хаотично

Корнелия Нинова: Нужен е стратегически план за България, а властта действа хаотично

Борим се със задкулисието в политиката вече четири години, категорична е лидерката на социалистите

“Задава се икономическа и социална криза. Много се закъс­нява с мер­ките, които са необ­ходими, за да бъде тя приета по-леко от икономиката и от домакин­с­т­вата. Редица европейски дър­жави отдавна са приели мерки, с които да омекотят кризата, докато бъл­гар­с­кото правител­с­тво не е правило нищо такова. Мер­ките, които въведоха през април и май не сработиха. От този над милиард, който беше обещан за икономиката, около 60 млн. реално са стиг­нали до нея. Доходите намаляха, без­работицата се увеличи, цените рас­тат нагоре. Наесен тези процеси ще се задъл­бочат. Нужен е стратегически план, а не хаотични дейс­т­вия за потушаване на нап­режението. Този план да съдържа анализ на най-важните сек­тори в икономиката, които носят добавена стой­ност и мерки, с които те да бъдат под­помог­нати. План за инвес­тиции — вън­шни и вът­решни — дър­жавни. Всеки загубен ден ще е пагубен за произ­вод­с­т­вото и домакин­с­т­вата.“ Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова пред БНР.

Нинова под­черта, че за тези 4 години БСП е показала сериозна пос­ледовател­ност, особено в кон­тек­ста на днеш­ните събития, на бор­бата с мафиотско-олигархичния модел и зад­кулисието: “От 4 години се борим и го доказ­ваме с примери. Един от примерите е случаят с нашите сиг­нали за коруп­ция в строител­с­т­вото на магис­т­рали. Тогава цялата сис­тема скочи срещу нас, даже строител­ните фирми докараха тех­никата си в София и зап­лашиха, че ще блокират опозицията да не влиза в пар­ламента.” Тя припомни и случая с умър­т­вяването на живот­ните в Стран­джа, когато отново левицата е зас­танала на страната на хората. “Отново цялата сис­тема скочи срещу нас. Минахме от шегите за козич­ките на баба Дора до сериоз­ните обвинения, че правим прев­рат в дър­жавата. И тогава бяхме сами в тази битка. Рад­вам се, че и нашите усилия доп­ринесоха за това хората да се освободят от страха и да излязат да искат свободата си. Така че нямам притес­нение относно политиките, които сме водили в пос­лед­ните 4 години. И те дават резул­тат.”

Властта има амбиция да изкара ман­дата си док­рай. Това са ходове за печелене на време и успокояване на нап­режение. Оставането им на власт всеки ден е пагубно за Бъл­гария. Искаме оставка и пред­с­рочни избори”. По думите й БСП е показала раз­лични начини за опозиционни дейс­т­вия – пар­ламен­тарни и извън­пар­ламен­тарни. Тя изтъкна, че пар­ламен­тар­ната група на левицата е  инициирала пет вота на недоверие, като по този начин пос­ледователно е показ­вала отношение към правител­с­тво и модела на управ­ление. Като извън­пар­ламен­тарни дейс­т­вия, Нинова посочи, че от БСП са под­к­репили  протес­тите на хората, учас­т­вали са в тях, но и са организирали свой соб­с­т­вен митинг-протест с призиви за оставка.  След­ваме си нашия път, в заговори и зад­кулисни договорки не учас­т­ваме”, категорична бе тя.

Относно потен­циални коалиционни пар­т­ньори на БСП, тя заяви: „Има време, нека да дой­дат изборите, всеки да си пред­с­тави прог­рамата, тогава ще говорим за управ­лен­ски пар­т­ньори”.

Раз­лични политически сили с раз­лични прог­рами, както и хора, които нямат политическа принад­леж­ност, нас­тояват за остав­ката на правител­с­т­вото. Според социологически данни, 50 процента от бъл­гарите нас­тояват за оставка”, под­черта Нинова.   Тя обърна внимание, че за 10 години хората са се наг­ледали на непос­ледовател­ността на Борисов – сут­рин решава едно, по обяд друго, вечерта  — трето „Не е вече интересно. Как­вото и да правят, това правител­с­тво и пар­ламен­тът са делегитимирани”, смята Нинова. Лидерът на левицата комен­тира, че хората на протеста са много  различни-възрастово, професионално и по политически убеж­дения. “Най-важното е, че хората са свободни, не се страхуват, излизат, говорят и изис­к­ват. Изис­к­ват неща, които са общи за всички ни. Вър­ховен­с­т­вото на закона е общо, бор­бата с коруп­цията, правовата дър­жава, раз­делението на влас­тите — това засяга всички българи.Хората имат желание за стабил­ност и за гаран­тиране на бъдещето”, под­черта Кор­нелия Нинова.

По отношение на искането на левицата за свик­ване на извън­редно заседание на пар­ламента, Нинова заяви, че раз­полага един­с­т­вено с неофициална инфор­мация, че това ще се случи в чет­вър­тък, когато е край­ният законов срок, но все още няма официален отговор от пред­седателя на пар­ламента Цвета Караян­чева.

Нинова сподели, че от обикол­ките си по страната  е установила, че пар­тията е в много голяма степен готова да гласува на вът­реш­нопар­тий­ния вот. “С много трудна реформа в Устава на БСП е записано, че изборът се прави пряко от всеки член. Когато пред­лагах тази реформа знаех, че на кон­г­рес десетина души се договарят и се наз­начава пред­седател, не се избира — очак­вайки, че той ще бъде зависим от тях­ната воля. Затова пред­ложих решение на този проб­лем. На два пъти се прави неус­пешен опит да се отмени тази реформа — това е част от зад­кулисието в политиката, с което се боря вече четири години“, заяви Кор­нелия Нинова. Пред­седателят на БСП изтъкна, че при другите кан­дидати за лидер на левицата досега  не е забелязала основни раз­лики по отношение на идеология и политики: “От утре сме в кам­пания и всеки ще си изложи плат­фор­мата. Това, което сме правили през пос­лед­ните 4 години, са решения на колек­тив­ните органи на пар­тията и би било нелогично да се оспорят.”

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...