Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Елена Йончева: Борисов превърна България в мафиотска държава

Елена Йончева: Борисов превърна България в мафиотска държава

Във всички дър­жави има някаква степен на коруп­ция, но Бъл­гария се превърна в мафиот­ска дър­жава. Това каза евродепутатът от групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите Елена Йон­чева в интервю за сайта eureporter.co. Поводът за него са продъл­жаващите протести срещу управ­лението в София. 

В материала се отбелязва, че въп­реки скан­далите и очевид­ното потъп­к­ване на вър­ховен­с­т­вото на правото, европейс­ките лидери не осъж­дат отк­рито раз­витието на обс­танов­ката в страната. Припомня се механиз­мът за сът­руд­ничес­тво и проверка, който с годините отк­рива „позитивно инс­титуционално раз­витие“ в Бъл­гария. Това според мнението на Елена Йон­чева (както и според голяма част от протес­тиращите) не е вярно. Нещо повече, според нея, лип­сата на реак­ция на европейс­ките инс­титуции сега може да породи еврос­кеп­тицизъм у бъл­гарите. Те виж­дат, че мафията в Бъл­гария се раз­рас­тва и с помощта на парите от ЕС.

Евродепутатът посочва, че Бъл­гария обед­нява с всяка година. Преките чужди инвес­тиции са силно ограничени, заради слабос­тите в правна сис­тема, която не защитава инвес­титорите. Мощни олигарси дър­жат по-голямата част от икономиката, образовател­ната и здрав­ната сис­теми западат, а стан­дар­тът на живот на хората се срива. Заради това граж­даните на Бъл­гария повече от месец протес­тират срещу правител­с­т­вото. 

Пов­рат­ната точка, която предиз­вика недовол­с­т­вото да се излее на улицата, нас­тъпи в началото на юли, когато глав­ният прокурор Иван Гешев изп­рати въоръжени служители да претър­с­ват кабинетите в сградата на бъл­гар­с­кия президент Румен Радев. Те задър­жаха сек­ретаря по правни въп­роси и антикоруп­ция и съвет­ника по сигур­ността и отб­раната. Дър­жав­ният глава поиска остав­ката на премиера Бойко Борисов и на цялото правител­с­тво. 

Елена Йон­чева комен­тира, че протес­тите се под­дър­жат от всички опозиционни политически среди – леви, десни, цен­т­ристи. Според проуч­ванията на общес­т­веното мнение повече от 70% от бъл­гарите под­к­репят недовол­с­т­вото, а много хора все още се притес­няват отк­рито да го изразяват или се без­покоят, че ще изгубят работата си. Бъл­гар­с­кият евродепутат е убедена, че правител­с­т­вото ще бъде принудено да подаде оставка, дори да не е вед­нага. Тя прог­нозира, че това най-вероятно ще се случи през сеп­тем­ври или октом­ври. 

Наясно сме с труд­нос­тите, които пред­с­тоят след това. Бъл­гарите ще трябва да изг­радят наново демок­рацията, каза Йон­чева, като посочи, че под­к­репата на Европейс­кия пар­ламент и на Европейс­ката комисия ще бъде много важна в този процес.

Въп­реки това, в момента не изг­лежда премиерът Бойко Борисов и глав­ният прокурор Иван Гешев да имат желание да се откажат от властта, комен­тира медията. В материала се припомня дип­ломатическа грама от САЩ, станала извес­тна чрез Wikileaks през 2006 г., в която се твърди, че Борисов има сериозна криминална дей­ност и под­държа тесни връзки с Лукойл и рус­кото посол­с­тво. Връз­ките с Лукойл предиз­викаха без­покойс­тво и пок­рай пред­полагаемата соб­с­т­веност в Бар­селона. Испан­с­ките власти раз­с­лед­ват т.нар. къща в Бар­селона.

В същото време лидерът на Европейс­ката народна пар­тия, част от която е пар­тия ГЕРБ, Ман­ф­ред Вебер поз­д­рави Борисов за бор­бата срещу коруп­цията. Елена Йон­чева посочи, че изказ­ването на Ман­ф­ред Вебер е цинично. Йон­чева е мишена на Борисов, припомня eureporter.co, като пред­с­тавя изтек­лия на 12 юни 2020 г. запис, в който премиерът се заканва, че „ще изгори всичко, за да изгори Елена Йон­чева“. Бъл­гар­с­ките власти твър­дят, че ще анализират записа, но само за това дали е бил законен или не, а не и съдър­жанието му. Йон­чева припомня, че две американ­ски лаборатории вече са доказали, че записът е автен­тичен.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...