Президентът ще наложи вето на промените в Изборния кодекс

Президентът ще наложи вето на промените в Изборния кодекс

Дебатът за вър­ховен­с­т­вото на закона в Бъл­гария се води в Европейс­кия пар­ламент, докато бъл­гар­с­кият отрича същес­т­вуването на проб­лем, кон­с­татира дър­жав­ният глава

Показателно е, че дебатът за със­тоянието на демок­рацията и за вър­ховен­с­т­вото на закона в Бъл­гария се води в Европейс­кия пар­ламент, докато бъл­гар­с­кият пар­ламент отрича същес­т­вуването на проб­лем. Това заяви президен­тът Румен Радев днес в отговор на жур­налис­тически въп­рос. Дър­жав­ният глава напомни опита на управ­ляващите и глав­ния прокурор да излъжат бъл­гарите за инициативата и за темите за изс­луш­ване в Европейс­кия пар­ламент, който „ги е изловил в крачка“.

По думите на президента само това дава дос­татъчно основания  правител­с­т­вото и глав­ният прокурор да си подадат остав­ките. Румен Радев заяви, че всички бъл­гари желаят парите от Брюк­сел да стигат до граж­даните, а да не пъл­нят шкафа на Борисов или на някой друг политик.

Дър­жав­ният глава под­черта също така, че отдавна сме под­ложени на масирана пропаганда за успехите на управ­лението и за неговата незаменимост като фак­тор за европейс­ката ни интег­рация и раз­витие. Тепърва пред­с­тои да бъдат осъз­нати мащабите на пораженията върху дър­жав­ността и бъдещето на граж­даните именно от това управ­ление и Европа също започва да го осъз­нава. „Ще стане така че греховете на Борисов и заемите на това правител­с­тво ще се плащат от след­ващите правител­с­тва и след­ващите поколения“, посочи Румен Радев.

В отговор на въп­рос за случилото се в сградата на пар­ламента президен­тът заяви, че отдавна има всички условия правител­с­т­вото да си подаде остав­ката и е логично да има радикализация на протеста. „Когато общес­т­вото пос­тави ясно своите искания, но в замяна на това хората и протес­тиращите биват обиж­дани и нег­лижирани, дори някои от тях бити, това е нор­мална реак­ция. Всяко протакане задъл­бочава кризата“, добави дър­жав­ният глава. Служителите на НСО, извели протес­тиращите майки от сградата на Народ­ното съб­рание, са изпъл­нявали указанията на пред­седателя на пар­ламента, припомни още Румен Радев. Когато едно управ­ление не решава проб­лемите на хората и се крие от тях, хората отиват при това управ­ление.

Румен Радев определи приетите от управ­ляващите промени в Избор­ния кодекс като опит да се запази въз­мож­ността изборите да бъдат манипулирани. По думите му темата има и икономически измерения, защото решението на народ­ните пред­с­тавители обез­с­мисля финан­сирането на  машините за гласуване. „Категорично ще наложа вето на този закон. Бъл­гария вече се осъз­нава и мисля, че няма да приеме поредна манипулация на избор­ния процес“, посочи още президен­тът.

Дър­жав­ният глава присъс­тва на тър­жес­т­вената литур­гия по случай Праз­ника на вярата, надеж­дата и любовта и Деня на София в храма “Света София“. Румен Радев поз­д­рави с праз­ника всички бъл­гари и под­черта, че София е древен град, кръс­топът на кул­тури, и трябва да се раз­вива с уважение към нашата история и с мисъл към хората.