НС прие промените в Изборния кодекс на второ четене

Депутатите решиха при обявена извън­редна епидемична обс­тановка в страната, гласуването може да се произ­веде два пос­ледователни дни, а сроковете свър­зани с отич­тане на избор­ните резул­тати се удъл­жават пропор­ционално на удъл­жаването на избор­ния ден. В основ­ното тяло на законоп­роекта е заложено още ЦИК да определя тех­ничес­ките изис­к­вания към апарат­ната и прог­рам­ната част на тех­ничес­ките уст­ройс­тва за машинно гласуване. Народ­ното съб­рание реши още ЦИК да осигурява тех­ничес­ките уст­ройс­тва за машинно гласуване чрез наемане или закупуване. Дър­жав­ната аген­ция „Елекет­ронно управ­ление“ съв­мес­тно с Бъл­гар­с­кия инс­титут за стан­дар­тизация и Бъл­гар­с­кия инс­титут по мет­рология удос­товеряват съот­вет­с­т­вието на дос­тавения тип тех­ническо уст­ройс­тво за машинно гласуване с изис­к­ванията. Народ­ните пред­с­тавители отх­вър­лиха пред­ложението на БСП между двете четения. От левицата искаха придобиването, съх­ранението, прог­рамирането и логис­тиката на специализираните уст­ройс­тва за гласуване да се извър­шва от Минис­тер­с­кия съвет, който при необ­ходимост да може да пол­зва други специализирани изпъл­нители. От БСП искат още тес­т­ването и сер­тифицирането на специализираните уст­ройс­тва за гласуване да се извър­шва от Дър­жавна аген­ция „Национална сигур­ност“. Депутатите не приеха и пред­ложението между първо и второ четене от Красимир Ципов и група народни пред­с­тавители, с което се пред­лага съз­даване на глава пет­надесета „а“ с наименование „Избори за народни пред­с­тавители за Велико Народно съб­рание“. Управ­ляващите искат 200 народни пред­с­тавители да се избират по пропор­ционал­ната изборна сис­тема с регис­т­рирани в многоман­датни изборни райони с кан­дидат­ски листи на пар­тии и коалиции, а 200 да се избират по мажоритарна изборна сис­тема с едноман­датни изборни.