Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Извънредната епидемична обстановка ще е до края на ноември

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка ситуация

Правител­с­т­вото прие решение за удъл­жаване срока на обявената извън­редна епидемична обс­тановка, от 1 октом­ври 2020 г. до 30 ноем­ври 2020 г., съобщи Днес.бг. По данни на Европейс­кия цен­тър за превен­ция и кон­т­рол па заболяванията, към 19.09.2020 г. в света са регис­т­рирани 30 540 446 пот­вър­дени случая на COVID-19, от които 952 724 починали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са заболелите на територията на Европейс­кия съюз (Европейс­кото, икономическо прос­т­ран­с­тво и Обединено крал­с­тво Великоб­ритания и Северна Ирлан­дия), с общ брой починали — 185 945. Пан­демията от COVID-19 продъл­жава да пред­с­тав­лява тежка извън­редна ситуация, свър­зана с общес­т­веното здраве в национален и световен мащаб. В Бъл­гария към 19.09.2020 г. са съоб­щени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продъл­жава неб­лагоп­рият­ното раз­витие на епидемич­ната обс­тановка, обус­лавяща се от висока смър­т­ност от инфек­ции, причинени от новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и запаз­ване степента на бол­нично лечение на заболели с умерена и тежка клинична кар­тина. Удъл­жаването на извън­ред­ната епидемична обс­тановка и прилагането на противоепидемич­ните мерки в страната цели намаляване въз­дейс­т­вието на COVTD-19 върху общес­т­веното здраве и здрав­ната сис­тема. Това е особено важно за опаз­ване здравето и живота на лицата с повишен риск от тежко протичане на инфек­циозно заболяване — въз­рас­тни, хора с хронични и онкологични заболявания и имуноком­п­рометирани със­тояния, в условия на еднов­ременно раз­п­рос­т­ранение на сезонен грип и COVID-19.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...