Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) TITANIC.BG е новата книга на дипломата Любомир Шопов

TITANIC.BG е новата книга на дипломата Любомир Шопов

TITANIC.BG е новата книга на дипломата Любомир Шопов

Дип­ломатът и пуб­лицист Любомир Шопов, който читателите на ЗЕМЯ поз­нават с книгите му „Отдел „Трети”, „Геноцид”, „Тур­с­кият въп­рос и дър­жав­ната сигур­ност” – 1 и 2 част, издаде новата си книга под заг­лавието TITANIC.BG, която е издание на ИК ЗЕМЯ. В нея авторът, който има дъл­гогодишен опит в сферата на бал­кан­с­ката политика и разоръжаването, прави анализ на процесите и тен­ден­циите от пос­лед­ните 30 години на преход към капитализъм, които според него са довели до нова национална катас­т­рофа в социално-икономически, политически и духовен план. „Пораженията от Прехода по мащаб многок­ратно над­х­вър­лят загубите за бъл­гар­с­ката дър­жава от пред­ход­ните две национални катас­т­рофи”, е изводът на Любомир Шопов, който той илюс­т­рира с много кон­к­ретни данни, статис­тика и факти. Особената раз­лика между предиш­ните две и нас­тоящата национална катас­т­рофа е в това, че днеш­ната не е резул­тат на война или чужда окупация, а на дейс­т­вия и без­дейс­т­вия на соб­с­т­вената политическа класа, заради фик­тив­ната демок­рация и солидар­ност с мними евроат­лан­тически цен­ности и усър­дно рушене на дър­жав­ността. „Бъл­гария потъва – от дър­жава на 27-о място по индекса на човешко раз­витие в света, днес сме дър­жава в „будна кома” – територия на същес­тва, борещи се за оцеляване в свят, все по-чужд на правос­лав­ните цен­ности и бъл­гар­с­кия бит”. Авторът прави печал­ната кон­с­татация, че Бъл­гария сама е предос­тавила на ЕС и САЩ (по линия на НАТО) и изпъл­нява без­ропотно чужди военно-политически, икономически и правни решения и препоръки. Бъл­гария сама руши човеш­кия си и икономически потен­циал и е сведена до ролята на пазарен придатък за тран­с­национал­ните ком­пании и капитали”, е друг извод, който Шопов доказва с кон­к­ретни примери с пог­решни и противоречащи на национал­ния ни интерес решения на раз­лични бъл­гар­ски правител­с­тва и в час­т­ност на трите кабинета на Бойко Борисов и ГЕРБ. Обх­ватът на TITANIC.BG дос­тига и до днеш­ния ден на масови протести срещу същес­т­вуващия модел на властта, олицет­воряван от Бойко Борисов. И като нотка на оптимизъм на фона на тъж­ната кар­тина Шопов пред­лага общес­т­вото да дебатира и да се изкаже по ключови теми, сред които смяна на модела на неолиберална демок­рация и икономика и замяната му с модел на социална демок­рация, админис­т­ративна реформа и елек­т­ронно правител­с­тво и проз­рачно управ­ление на общес­т­вените поръчки и радикална здравна реформа.

Книгата съдържа блес­тящ анализ на факти и тен­ден­ции в облас­тите на управ­лението, икономиката и геополитиката и е четиво, написано на дос­тъпен език, което могат да пол­з­ват не само екс­пер­т­ните среди, но и широката читател­ска аудитория.

За поръчки на книгата: и Фейс­бук: Любомир Шопов, както и в книжар­ница „Тракия” на ул. „Стефан Кара­джа” 7 A.

България

Култура

Светлин Русев и Росен Миланов събират талантите си

Световно приз­нати музиканти ще свирят със Софийс­ката фил­хар­мония. На 4 фев­руари вдъх­новяващата цигулка на Свет­лин Русев и оркес­търът на Софи…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Ясен Петров започва професионалната си кариера в Торпедо (Карлово)

Ясен Петров започва професионалната си кариера в Торпедо (Карлово)

Хвърлили пъпа на внука на националния селекционер на стадион „Българска армия“

Новият селек­ционер на национал­ния отбор по фут­бол Ясен Пет­ров …

Прочети още:

Loading...

Свят

В последния ден на Тръмп в Белия дом: Вашингтон приличаше на укрепен лагер

В последния ден на Тръмп в Белия дом: Вашингтон приличаше на укрепен лагер

Отива си от властта с едва 34 процента одобрение

Вчера бе пос­лед­ният ден от ман­дата на Доналд Тръмп. Днес той отпътува от Вашин­г­тон за имение…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...