Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП има решаващ принос за членството в ЕС, ГЕРБ ни отдалечава от Европа

БСП има решаващ принос за членството в ЕС, ГЕРБ ни отдалечава от Европа

БСП има решаващ принос за членството в ЕС, ГЕРБ ни отдалечава от Европа

За първи път Борисов успява да обедини всички срещу себе си, се казва в декларация на опозицията

В Дек­ларация на ПГ на „БСП за Бъл­гария” се казва: „Ден след като отбелязахме Независимостта се със­тоя нов масов протест. Мнозина отново поис­каха независимост. Този път от соб­с­т­веното си управ­ление. Недовол­с­т­вото не стихва. Протес­тите не намаляват. Оставайки слепи и глухи за исканията на граж­даните, задъл­бочавате още повече политичес­ката криза.  

Гос­пожи и гос­пода управ­ляващи, според дейс­т­ващата Кон­с­титуция, която тол­кова ви пречи, основополагащи прин­ципи за общес­т­вото ни са: социална и правова дър­жава, в която другите закони не могат да противоречат на Кон­с­титуцията. Съжалявам, че има нужда да напом­няме това.

Проек­тът ви за кон­с­титуция показа отношението ви към дър­жавата и волята ви да се задър­жите на власт с цената на кон­с­титуцион­ния ред и два плажа.

Този опит беше осъден и обез­с­мис­лен от граж­дан­с­кото общес­тво и опозицията в наше лице. Затова вторият ви опит да спечелите служебно избори намери място в проект за Изборен кодекс. Той е еманация на управ­лението ви. В преходни и зак­лючителни раз­поредби между две четения пред­ложихте Кон­с­титуцията да се отменя чрез референ­дум. Така пос­тавяте под въп­рос базови човешки права или дори териториал­ната цялост на Бъл­гария.

Докато рушите основите на правовата дър­жава, пътьом задъл­жавате идното поколение с 5 млрд. лв. Докато раз­давате 50 лв. на бъл­гар­с­ките пен­сионери от внуците им, си делите онези 700 милиона, които лип­с­ват от нашите данъци.

Така се превър­нахте в зап­лаха за национал­ната сигур­ност.

За 10 години съз­дадохте коруп­ционен облик на страната ни. Авторитетни медии и НПО-та определят Бъл­гария като страна със сис­темен проб­лем с коруп­цията, която не отбелязва никакъв нап­редък според индек­сите и заема твърдо пър­вото място като най-корумпирана страна в ЕС, с нива на коруп­цията много над сред­ните за Съюза. И като най-бедната дър­жава с увеличаващи се раз­лики с останалите страни членки.

За над 70 дни протести показахте колко без­човечни можете да бъдете. Въп­реки заяв­ката на Борисов, че види ли кръв, подава оставка – видяхме кръв, бок­сове, газ, бой на студенти, арести на жур­налисти и граж­дани – а за всичко това няма поета отговор­ност. Няма извинение. Няма оставка.

Не намериха отговор записите, пот­вър­дени от меж­дународни лаборатории като автен­тични. Сним­ките, къщите в Бар­селона. Това управ­ление се превърна в машина за усвояване на заеми, европейски сред­с­тва и общес­т­вен ресурс по некадърен и прес­тъпен начин.

Популистко-мутренското ви управ­ление показа анти-европейската си същ­ност и ерозира някои от базовите европейски цен­ности като:  

Лични свободи – изразяване на мнение.

 У нас властта отговаря с реп­ресия на всеки, изразил раз­лично мнение или под­к­репа към протес­тите. Заг­лушаването на критично мнение е белег на тоталитар­ните режими. Критиците на властта попадат под незаконосъоб­раз­ните удари на прокуратурата, която е  готова да овър­галя в лична корес­пон­ден­ция всеки неудобен. Никой не е неуяз­вим от подобна атака, доказа без­п­рецеден­т­ното нах­луване в президен­т­с­ката инс­титуция на въоръжени мъже.

Вър­ховен­с­т­вото на закона.

Въп­реки Кон­с­титуцията, въп­реки законите, изс­луш­ването на премиера Борисов и глав­ния прокурор Гешев се оказва трудна задача за бъл­гар­с­кия и дори за европейс­кия пар­ламент.  Комисията по граж­дан­ски свободи, правосъдие и вът­решен ред на Европейс­кия пар­ламент (LIBE)  предиз­вика изс­лус­ш­ване във връзка с шкаф­четата с пари и къщата в Бар­селона. Както и за раз­с­лед­ването или лип­сата на раз­с­лед­ване от страна на глав­ния прокурор Гешев. В отговор, прокуратурата опита да манипулира общес­т­вото с лъжа, че сама е предиз­викала изс­луш­ването, а изпъл­нител­ната власт отк­рито излъга за съдър­жанието на раз­говорите, като ги интер­п­ретира в своя полза. Всичко това бе изоб­личено от пред­с­тавители на ЕП с цената на авторитета на Бъл­гария в Европа.

Демок­рация.

Един от основ­ните прин­ципи на демок­рацията е раз­делението на влас­тите. У нас, макар Цвета Караян­чева да е фор­мално „начал­ник“ (както се изразява премиера) ставаме свидетели на унизително, дивашко отношение от страна на изпъл­нител­ната към законодател­ната власт. С мъл­чаливо съг­ласие г-жа Караян­чева превърна стола на пред­седателя от най-авторитетното работно място в служ­бица в угода на премиера.

Зачитане на човеш­кото дос­тойн­с­тво.

Не от къде да е, а дирек­тно от Брюк­сел Борисов обяви, че дядото на бития студент Евгени Мар­чев не ни е дал да учим в чуж­бина. Протес­тиращите бяха наричани от властта май­муни, утайка и платени метеж­ници. В стила на това управ­ление, което нарече деца с увреж­дания “уж болни деца“. Млади образовани хора бяха обругани от власт, която не просто не говори чужди езици, а не говори на един език със своите граж­дани.

БСП има основна роля в приемането на Бъл­гария в ЕС. Затова не можем да приемем, че правител­с­т­вото на Борисов ни отдалечи от съсед­ните ни дър­жави, а пропастта става все по-голяма във всяко отношение.

В след­ващия прог­рамен период Европа обвърза сред­с­т­вата по кохезион­ните фон­дове със вър­ховен­с­т­вото на закона и зелената икономика. По отношение на вър­ховен­с­т­вото на закона — не виж­даме смисъл да привеж­даме примери – вие сте рецидивисти в потъп­к­ването му. По отношение на екологията сте екологични пиромани. С вноса на бок­лук, бетонираното Чер­номорие и хотелите — под­порни стени, най-мръсния въз­дух и очер­таващото се без­водие, вие не давате европейска пер­с­пек­тива на страната ни.

Нито опитите да купите хората, нито опитите да ги сплашите, нито смяната на едни минис­три с други, нито обвиненията към авторитетни европейски медии, че са взели пари, за да ви критикуват, ще ви спечелят време и легитим­ност. Няма да заг­лушите критиката, няма да ни нап­равите трето качес­тво хора. Защото всички проуч­вания показ­ват, че мнозин­с­т­вото бъл­гари под­к­репят протес­тите, искат пред­с­рочни избори и оставка на правител­с­т­вото. Включително бъл­гарите в чуж­бина. За първи път Борисов успява да обедини всички срещу себе си.

Преди избух­ването на протес­тите, въп­реки всичко, не вяр­вахме че граж­даните за европейско раз­витие на Бъл­гария ще бъдат основ­ната пречка пред европейс­кото раз­витие на страната. Че именно вие ще се превър­нете в най-голямата зап­лаха за европейс­кия облик на страната ни. Ще останете в историята с позор­ния си край и упорития отказ да го приемете дос­тойно. Въп­росът, който стои пред нас, е каква цена ще плати Бъл­гария и колко време ще ни е необ­ходимо да поп­равим стореното от вас.

Бъл­гария се събужда ужасно бавно, но Слън­цето е вече изг­ряло. Ще се става!”, заяви народ­ният пред­с­тавител Явор Божан­ков, който изчете дек­ларацията в НС.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...