Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Общественици и експерти с тревога за демографската криза

Общественици и експерти с тревога за демографската криза

В София се проведе нова сбирка на Дис­кусион­ния клуб на тема “Съв­ременни демог­раф­ски тен­ден­ции в Бъл­гария“. Съор­ганизатори на проявата са БАС, Движение на ветераните в БСП, Обединение на жените-социалистки, Демок­ратичен съюз на жените, Фон­дация “Устой­чиво раз­витие за Бъл­гария“, Меж­дународна фон­дация “Георги Димит­ров, Цен­тър за исторически и политологически изс­лед­вания и Бъл­гар­ски антафашис­тки научен инс­титут.

Встъпителни думи по темата нап­рави пред­седателия на УС на БАС Симеон Игнатов. Основни док­лад­чици бяха проф. д.ик.н. Пенка Най­денова, която очерта съв­ремен­ните тен­ден­ции на демог­раф­с­кото раз­витие на Бъл­гария и пер­с­пек­тивите, както и въз­мож­ните политико-управленчески тех­нологии и начини за преодоляване на негатив­ните тен­ден­ции, и доц. д-р Геновева Михова, която нап­рави срав­нения между демог­раф­с­ките политики преди и след 10.ХІ.1989 г, както и анализ на някои от най-актуалните проб­леми и процеси, свър­зани с раз­виващите се сега в нашата страна тревожни демог­раф­ски тен­ден­ции.

Изказ­вания по темата нап­равиха също проф. д.ик.н. Бончо Асенов, който засегне въп­роса за опас­нос­тите за национал­ната сигур­ност на Бъл­гария във връзка със сепаратис­т­ките нас­т­роения и тен­ден­ции сред определени етнически общ­ности, Мирос­лав Попов, който акцен­тира върху скритите от общес­т­веността инфор­мации и раз­работени от чужди и наши екс­перти прог­рами за предот­в­ратяване на опас­ните демог­раф­ски тен­ден­ции, Борис Цвет­ков, който пред­с­тави анализ на кар­тината в Столична община за недос­тига на места в дет­с­ките градини и отражението на този проб­лем върху демог­раф­с­ките процеси в столицата и отделни нейни райони, проф. д.ик.н. Стойчо Симов, обър­нал специално внимание върху кризата на неолиберал­ния модел на капитализма и ней­ното влияние върху демог­раф­с­ките тен­ден­ции в глобализиращия се свят и у нас, както и проф. д.с.н. Мак­сим Мизов, който обясни причините и тех­нологиите за укриване и премъл­чаване на реално и дис­к­ретно течащи от десе-тилетия процеси и тен­ден­ции, имащи сериозно въз­дейс­т­вие върху профилите и динамиките на протичане на демог­раф­с­ките процеси в света и у нас.

Дис­кусията прил­к­лючи със задаване на въп­роси и отговори от док­лад­чиците и с изис­к­ването организаторите да пред­с­тавят анали-тичен материал до дър­жавни и други инс­титуции, имащи отношение към демог­раф­с­кото със­тояние и политиките, от които се нуж­дае Бъл­гария.

Веселина Груева — зам. пред­седател на УС на БАС

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...