Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина големият историк акад. Константин Косев

Почина големият историк акад. Константин Косев

Почина големият историк акад. Константин Косев

След тежко боледуване си отиде историкът акад. Кон­с­татин Косев, съоб­щиха негови близки.

Акад. Косев е един от най-големите бъл­гар­ски учени.

Роден е на 15 август 1937 г. в Дуп­ница.

Син е на историка Димитър Косев.

През 1960 г. завър­шва Софийс­кия универ­ситет със специал­ност „История“.

Работил е като док­торант в Инс­титута по история при БАН.

През 1965 г. защитава науч­ната степен „кан­дидат на историчес­ките науки“ с дисер­тация на тема „Раз­витие на капиталис­тичес­ките отношения в бъл­гар­с­кото град­ско стопан­с­тво през 60-те и 70-те год. на ХІХ в.“ с научен ръководител проф. Ал. Бур­мов.

В периода 19661967 г. специализира в Мюн­хен и Бон.

Между 1973 и 1978 г. е заместник-директор на Инс­титута по история и на Един­ния цен­тър по история на БАН.

В периода 19741989 г. е преподавател по история в Историчес­кия факул­тет на Софийс­кия дър­жавен универ­ситет (София).

През 1977 г. става док­тор на историчес­ките науки, а от 1979 г. – и професор. От 1989 г. е член-кореспондент на БАН.

През 1990 г. е наз­начен за минис­тър на народ­ната прос­вета и заместник-председател на Минис­тер­с­кия съвет.

Депутат в VІІ Велико Народно съб­рание 199091 г. От 1991 до 1997 г. отново е преподавател в Софийс­кия универ­ситет, а от 2003 г. е академик. Между 1996 и 2007 г. е заместник-председател на БАН.

Акад. Косев е автор е на 8 моног­рафии, 15 студии и много научни статии. Науч­ните му интереси са свър­зани с Въз­раж­дането, бор­бата за национална независимост и дей­ността на нашите революционери, Освобож­дението (187778 г.)

Особен интерес Косев проявява към гер­ман­с­ката политика по Източ­ния въп­рос и кон­к­ретно ролята на Ото фон Бис­марк за раз­пал­ването на Източ­ната криза (187578 г.), както и ролята на „желез­ния кан­ц­лер“ по време на Бер­лин­с­кия кон­г­рес.

Почетен док­тор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие