Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Как ГЕРБ спасява икономиката: Бизнесът плаща 3 милиарда, „помагат” му с 350-400 милиона

Как ГЕРБ спасява икономиката: Бизнесът плаща 3 милиарда, „помагат” му с 350-400 милиона

“Вчера биз­несът е платил осигурител­ните вноски за работещите — на 25-то число. От утре до 21 декем­ври пред­с­тои да се плати аван­сов кор­поративен данък, ДДС на 14 декем­ври. Пред­с­тоят други плащания по кредити и т.н. Само по време на зат­варянето на дър­жавата биз­несът, по мои изчис­ления, трябва да плати около 3 милиарда лв. на данъчно-осигурителната сис­тема.“

Това сметна набързо пред БиТиВи пред­седателят на БСК Радос­вет Радев. В същото време, какво ще получи той като под­к­репа?

Вчера вицеп­ремиерът и социален минис­тър Деница Сачева обяви, че този лок­даун ще струва на дър­жавата 350400 млн. лв. Тол­кова са пред­видените в момента раз­чети на икономичес­кото и социално минис­тер­с­тво за след­ващите 3 сед­мици, които продъл­жавали да работят по мер­ките в под­к­репа на биз­неса, т.е. може да се очак­ват още мерки в под­к­репа на лик­вид­ността на фир­мите.

“Има два под­хода в тази ситуация: единият – даваш дирек­тна помощ на пред­п­риятието или другият — просто му поз­воляваш да не плаща неща, които са задъл­жения. И двата под­хода в крайна сметка водят до това , че в стопан­с­ките субекти остават свободни пари. През това време се плащат данъци — данък сгради, такса смет, общин­ски данъци… Тук в Бъл­гария няма никаква актив­ност по тази втора тема“, категоричен беше Радев.

Според него от всички пред­п­риети до момента мерки към биз­неса — само две работят: “В момента дейс­т­ващата мярка за лик­вид­ност на малки и микро пред­п­риятия е на стой­ност около 225 млн. лв. върви при кан­дидат­с­т­вали 21 190 ком­пании. Чака се утре да завърши процедурата по отпус­кане на нови около 180 млн. лв., които са вече за малки и средни пред­п­риятия. Там помощта не 310 000 лв., а 30100 000 лв. И най-вероятно другата сед­мица това ще стар­тира. Това са за мен ефек­тив­ните мерки, които водят до лик­видна под­к­репа. Това са пари, които се дават без да трябва да се връщат“, обясни Радев.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие