Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Веска Ненчева: Властта е неподготвена за онлайн обучението

Веска Ненчева: Властта е неподготвена за онлайн обучението

Веска Ненчева: Властта е неподготвена за онлайн обучението

И депутатите-учители след своите колеги-лекари от БСП станаха доб­роволци, за да под­помог­нат образовател­ната ни сис­тема, където поради големия брой заболели педагози се оказа, че има недос­тиг на кадри.

Един от тях е Веска Нен­чева, народен пред­с­тавител от левицата и преподавател по бъл­гар­ски език и литература, която заяви, че ще се търси въз­можно най-доброто и гаран­тирано качес­тво на образование за раз­лич­ните общ­ности и отдел­ните училища.

В предаването “Хоризонт преди всички“ по БНР тя заяви: „За всички е ясно, че голяма част от колегите в сек­тора на образованието са пред пен­сионна въз­раст и със съпът­с­т­ващи заболявания, което въз­п­репят­с­тва влизането им в класовете при учениците. С новата промяна ще се отзовем в онлайн плат­фор­мите, за да бъдем полезни, тъй като всички знаем, че има недос­тиг на преподаватели.“

Веска Нен­чева комен­тира още, че не е сигурна до каква степен тези въп­роси ще бъдат полезни при анализа от Минис­тер­с­т­вото, за да могат да бъдат прив­лечени хора, които да помог­нат.

На въп­роса ще успеят ли учениците да ком­пен­сират изос­таването и от миналата, и от тази година от онлайн обучението, депутатът от БСП отговори така: „Искам да акцен­тирам върху един проб­лем, за който много малко се говори. Още през март-април пър­вият въп­рос, който зададохме на минис­търа беше дали сис­темата има налични уст­ройс­тва и дос­тъп до интер­нет. „Това е пър­вото нещо, което трябва да бъде решено“, категорична бе Нен­чева, като в същото време отбеляза, че в минис­тер­с­т­вото изобщо не са мис­лили по тази тема и са били с наг­ласата, че всеки е длъжен да ги притежава. „Чак сега по някакъв начин се говори за отпус­кане на 14 милиона за закупуване на ком­пютри, което ще стане до края на учеб­ната година“, изрази отношение по закъс­нелите дейс­т­вия на управ­ляващите тя.

Друг недос­татък на сис­темата, който народният-представител изтъкна са раз­ликите между двтв форми на обучение: „Дис­тан­цион­ната форма не е същата като присъс­т­вената, което автоматично налага съв­сем нова методология на преподаване. Тоест през лет­ните месеци тряб­ваше да се анализира ситуацията, да се изготви нова под­ходяща методика на преподаване в онлайн среда“, раз­к­ритикува тя отлагането на под­готов­ката за онлайн образование.

В след­ващите години вероятно ще се налага все повече и повече да се пол­зва дис­тан­цион­ната форма на обучение, а ние нямаме методика, под­гот­вени учители, тоест учителите са ни същите, но тряб­ваше да им се помогне с кон­к­ретни указания. Начинът на преподаване през уст­ройс­тво е съв­сем друг под­ход, за който преподавателите трябва да бъдат под­помог­нати“, предуп­реди Веска Нен­чева.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие