Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Комисията LIBE пак ще обсъжда ситуацията в България

Комисията LIBE пак ще обсъжда ситуацията в България

Комисията LIBE пак ще обсъжда ситуацията в България

Мониторин­говата група към комисията LIBE за наб­людение на демок­рацията, прин­ципите на правовата дър­жава и основ­ните права към комисията по граж­дан­ски свободи, правосъдие и вът­решни работи в Европейс­кия пар­ламент ще обсъди отново ситуацията в Бъл­гария днес, предава БНР. Очак­ваше се заседанието да се проведе в средата на декем­ври, но бе отложено по тех­нически причини. Тогава евродепутатът от Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите Елена Йон­чева съобщи, че групата не е доволна от отговорите, получени на допъл­нител­ните пис­мени въп­роси от бъл­гар­с­ките власти, които им изп­рати след изс­луш­ването им през август. В заседанието ще учас­т­ват минис­търът на правосъдието Десис­лава Ахладова, замес­т­ник глав­ните прокурори от Вър­хов­ната касационна прокуратура Даниела Машева и Красимира Филипова, пред­седателят на Комисията за защита от дис­к­риминация Ана Джумалиева, омбуд­с­манът Диана Ковачева, а също така пред­с­тавители на Европейс­ката и Венециан­с­ката комисия. Вицеп­ремиерът за правосъд­ната реформа Екатерина Захариева, която присъс­тва на изс­луш­ването през август, сега няма да учас­тва в заседанието. Изс­луш­ването ще се проведе при зак­рити врата.

България

Икономика

Култура

150 години от рождението на Сергей Рахманинов

Софийс­ката опера и балет отбелязва с два кон­церта 150-ата годиш­нина от рож­дението на ком­позитора Сер­гей Рах­манинов. Спек­такълът e озаг­лавен …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

И агроминистърът на барикадата при протестиращите фермери

И агроминистърът на барикадата при протестиращите фермери

В знак на солидар­ност с протес­тиращите зър­ноп­роиз­водители срещу вноса на украин­ско зърно, Явор Гечев лично под­кара трак­тора, с който бе блок…

Прочети още:

Loading...