Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП с мерки за възстановяване на икономиката

БСП с мерки за възстановяване на икономиката

БСП с мерки за възстановяване на икономиката

Четири електронни регистъра ще подпомагат бизнеса, ангажираха се от левицата

БСП пред­лага изг­раж­дане на нови 4 елек­т­ронни регис­търа, които да бъдат в помощ на биз­неса, каза днес във Варна лидерът на фор­мацията Кор­нелия Нинова.

По думите й те са заложени като дъл­гос­рочни мерки в Плана на пар­тията за въз­с­тановяване и раз­витие на бъл­гар­с­ката икономика след Ковид-кризата.

Единият регис­тър би след­вало да бъде данъчен, а вторият — за налич­ната работна ръка на пазара на труда, обясни Нинова. Според нея е наложително да бъде съз­даден позем­лен регис­тър, в който, освен броя на земедел­с­ките стопани, да бъдат посочени и белите “петна“ на обработ­ваемите терени. Пос­лед­ният регис­тър трябва да е свър­зан с образовател­ната сис­тема и да предос­тавя на биз­неса инфор­мация за всеки ученик, посочи лидерът на БСП, цитирана от БТА и Дарик­нюз.

БСП пред­лага редица мерки в крат­кос­рочен план, за да бъдат под­помог­нати фир­мите и да се облек­чат от бюрок­рацията“, допълни Нинова. По думите й биз­несът би след­вало да получи данъчна “вакан­ция“ за част от налозите. Друга мярка, която би била изк­лючително полезна за съживяването на икономиката, е дър­жавата да пок­рие процент от оборотите им за предишни периоди, допълни Нинова.

За турис­тичес­кия бранш тя посочи, че БСП иска да се нап­равят договорки на дър­жавно ниво със страни от ЕС, които да изп­ращат техни граж­дани да пол­з­ват у нас бал­нео– и СПА-услуги и лечение. Нинова каза още, че пар­тията е под­гот­вила и кон­к­ретни пред­ложения как да се облек­чат инвес­тициите в страната ни, включително чрез съз­даването на дър­жавен инвес­тиционен фонд. По думите й се раз­работва и прог­рама в помощ на род­ния екс­порт.

За пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори лидерът на БСП посочи, че най-важното е хората да не се страхуват, а да излязат да гласуват. Нинова припомни, че пар­тията вече има договорка с 35 фор­мации и граж­дан­ски обединения за пар­т­ньор­с­тво за следене за нарушения в деня на изборите и при паралел­ното преб­рояване на гласовете. Тя уточни, че БСП вече е внесла като пред­ложения за законодателни промени въвеж­дането на видеонаб­людение при броенето на бюлетините, както и изчис­т­ването на “мър­т­вите души“ от предиз­бор­ните списъци.

“Целта ни е да бъдем първа политическа сила“, каза Нинова. По думите ѝ комен­тари за евен­туални коалиции за съз­даване на кабинет, могат да се правят след вота през април.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие