Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Да вярваме на дела, а не на думи

Корнелия Нинова: Да вярваме на дела, а не на думи

Корнелия Нинова: Да вярваме на дела, а не на думи

Продължаваме да работим моделът на ГЕРБ да бъде отстранен, подчерта лидерът на БСП

Изказ­ване от пар­ламен­тар­ната трибуна на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова по повод отказа на „новите пар­ламен­тарни субекти” да под­к­репят мораториума, пред­ложен от БСП върху дейс­т­вията на правител­с­т­вото в оставка

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани,

Промяната започна след изборите на 4-ти април, но в никакъв случай не е завър­шена и не е нап­равена. В слож­ната ситуация, в която се намираме, позицията на БСП е най-лесна,ясна, прин­ципна и пос­ледователна. За четири години 5 пъти вот на недоверие срещу правител­с­т­вото на Борисов, напус­кане на пар­ламента, заради погаз­ване на демок­рацията и пар­ламен­таризма, 1323 законоп­роекта или пред­ложения по законоп­роекти, алтер­нативни на политиките на ГЕРБ.  Това са факти, които не могат да бъдат пренеб­рег­нати и не се заб­равят. Така че всякакви опити да се внушава, че БСП и ГЕРБ могат да правят нещо заедно, са без­поч­вени и почиват на обек­тив­ните факти, история и истината от пос­лед­ните 4 години. Очевидно сега има раз­мес­т­ване на плас­товете и неяс­нота в позициите на някои пар­тии.

Уважаеми колеги от новите политически субекти,

Политиката на ГЕРБ оттук нататък е да съз­дава хаос, нес­табил­ност и несигур­ност в дър­жавата. Не се под­давайте на тези провокации, които включително и тук ви уст­рой­ват. Поведението на Борисов е ясно – той също е традиционно пос­ледователен и ще продъл­жава да ни забав­лява със скечове. Новите политически субекти не можете сами, защото не ви стигат гласове, но в същото време нападате БСП и отказ­вате нашата протег­ната ръка, защото смятате, че сме пар­тия на статук­вото. Очевидна липса на политическа мъд­рост в този момент проявявате.

Ние никога не сме се месили в поведението на други пар­тии и не сме давали съвети, но тъй като сега ни предиз­викахте, ще си кажем мнението:

Първо – още в 44-тото Народно съб­рание заявихме, че Обединените пат­риоти са явни пар­т­ньори на ГЕРБ, а скрито управ­ляващият е ДПС. Четири години сме го пов­таряли от трибуната. ДПС днес заявяват, че няма да управ­ляват с ГЕРБ и няма да под­к­репят БСП, защото са пар­тии, загубили изборите. Ами те управ­ляваха и с ГЕРБ, и с БСП. Понес­лите негативи от това са именно ГЕРБ и БСП, а сега тръг­ват да управ­ляват с вас, помис­лете си какво ви чака.

Уважаеми колеги от ДПС,

Като дър­пате за опаш­ката, ще си получите истината.

Докато ние тук се занимаваме с това, какво се случва с реал­ния живот в Бъл­гария. За 7-ми път ви го каз­вам – слушайте гласа на разума. Докато тече тук този без­с­мис­лен спор, този Борисов се окопава, и вие ще го вър­нете обратно с пълна сила и сега ще ви кажа защо.

Каз­вате, че всички искаме елеминирането на ГЕРБ – думи, думи,думи, зад които не стои нито едно кон­к­ретно дейс­т­вие, даже обрат­ното. И недейте да твър­дите, че БСП иска да раз­бие анти-ГЕРБ мнозин­с­т­вото.  БСП просто дейс­тва, не говори. Отх­вър­лихте пред­ложението ни за мораториум – ваша воля. В понедел­ник под­мениха цялата енер­гетика и часове след това БУЛ­ГАР­ГАЗ поис­каха увеличаване на цените със 17% със задна дата — това е реал­ният живот отвън. 17% във всеки дом, докато ние тук си прех­вър­ляме обвинения кой кой е и за какво се бори. В понедел­ник за 24 часа Борисов, тук щу оставя една скоба може би с кого, с кой – въп­реки че не е литературно правилно, овладяха цялото земеделие.

Питате ли се защо започ­ват от енер­гетиката и от земеделието? Къде са сред­с­т­вата в дър­жавата?

И така — в понедел­ник след всички енер­гийни дружес­тва под­чениха ръковод­с­т­вата на шестте дър­жавни гор­ски пред­п­риятия за 24 часа. На “Зем инвест”, на “Агроном инвест”, на “Напоителни сис­теми”, на “Врана Еад” на “Агролес проект”, на “Рибни ресурси” и на “Сор­тови семена”. Ако бяхте ни пос­лушали миналата сед­мица, без да спорим кой е по-прав, дали в тази точка или в оназ, и да вкараме мораториума това нямаше да се случи.

От ДПС сега ще ме реп­ликират и ще кажат — не, щеше да се случи, защото тези кон­курси са започ­нали отдавна. Не, нямаше, защото юрис­тите знаят, че краят на кон­кур­сите е впис­ването в аген­цията. Ето това нап­равиха за 24 часа. И затова не вяр­ваме на думи, а на дела.

Ето, пред­ложили сме ви дейс­т­вия — дайте да го спрем. Не искате новите политически субекти. Ваша воля, но вижте какво се случва. И поз­волете ми да допусна, че и в енер­гетиката, и в земеделието кад­рите не са само на Борисов. Поз­волете да допусна, че там са и кад­рите на ДПС.

Ето това причиниха за 24 часа за съжаление с ваша помощ. Не знам защо го правите. От неопит­ност ли, от инат ли, че го е пред­ложила БСП. Нарочно ли, не знам. Вие си знаете, но е грешка. 

Не пожелахте да спрем кон­цесиите. Знаете ли в момента какво се случва в Минис­тер­ски съвет, в момента? Ето сега ще ви кажа — дава се кон­цесия на добив на под­земни богат­с­тва в находище “Орешака” в Пазар­джишко. В момента се дава кон­цесия за добив на под­земни богат­с­тва в община Димит­ров­г­рад, Хас­ков­ско. В момента се дава кон­цесия за мор­с­кия плаж “Кабакум” във Варна. Ето сега, докато ние тук се караме кой е по-велик и кой иска повече да махне ГЕРБ, като че ли не е ясно това. И отново няма да гледаме днес мораториума. Е защо? 

Кой продъл­жава и поз­волява Борисов да се окопава във властта и да се обогатява за сметка на бъл­гар­с­кия народ? Ние не сме.

Както виж­дате не само на думи, а с документи и дейс­т­вия от десет дена нас­тояваме за едно прос­тичко нещо. Дълго ще говорим по Избор­ния кодекс, дълго ще правим комисия по ревизията, ще нап­равим комисия за Росенец. Добре. Дейс­т­вия тряб­ват, хора. Той ни се подиг­рава в момента. Той си дейс­тва, докато, поз­волете ще кажа, вие си чешете езиците. Ето нашите пред­ложения са на масата. Ваше е решението с вдигането на ръката и с натис­кането на бутона къде ще се позиционирате. Защото едно е да излезете тук и да говорите красиви думи, друго е когато се стигне до решение и опровер­гаете соб­с­т­вените си думи. И не обвинявайте за това БСП. Пет пъти абсолютно доб­ронамерено ви подадохме ръка без да искаме нищо — не искаме пос­тове, не искаме минис­три. Не ви искаме нищо. Искаме този модел не просто да бъде пропукан както стана на 4-ти април. Искаме да бъде отс­т­ранен.  И да няма въз­мож­ност да се върне. Не приемате това пред­ложение — ваша си работа. Ние прин­ципно, пос­ледователно, ясно и категорично продъл­жаваме по този път.

Питате ли се защо започ­ват от енер­гетиката и от земеделието? Къде са сред­с­т­вата в дър­жавата?

И така — в понедел­ник след всички енер­гийни дружес­тва под­чениха ръковод­с­т­вата на шестте дър­жавни гор­ски пред­п­риятия за 24 часа. На “Зем инвест”, на “Агроном инвест”, на “Напоителни сис­теми”, на “Врана Еад” на “Агролес проект”, на “Рибни ресурси” и на “Сор­тови семена”. Ако бяхте ни пос­лушали миналата сед­мица без да си мерим кой е по-прав, без да спорим дали в тязи точка или в онази да вкараме мораториума това нямаше да се случи.

От ДПС сега ще ме реп­ликират и ще кажат — Не, щеше да се случи, защото тези кон­курси са започ­нали отдавна. Не, нямаше, защото юрис­тите знаят, че краят на кон­кур­сите е впис­ването в аген­цията. Ето това нап­равиха за 24 часа. И затова не вяр­ваме на думи, а на дела.

Ето, пред­ложили сме ви дейс­т­вия — дайте да го спрем. Не искате новите политически субекти. Ваша воля, но вижте какво се случва. И поз­волете ми да допусна, че и в енер­гетиката, и в земеделието кад­рите не са само на Борисов. Поз­волете да допусна, че там са и кад­рите на ДПС.

Ето това причиниха за 24 часа за съжаление с ваша помощ. Не знам защо го правите. От неопит­ност ли, от инат ли, че го е пред­ложила БСП. Нарочно ли, не знам. Вие си знаете, но е грешка. 

Не пожелахте да спрем кон­цесиите. Знаете ли в момента какво се случва в Минис­тер­ски съвет? Дава се кон­цесия на добив на под­земни богат­с­тва в находище “Орешака” в Пазар­джишко. В момента се дава кон­цесия за добив на под­земни богат­с­тва в община Димит­ров­г­рад, Хас­ков­ско. В момента се дава кон­цесия за мор­с­кия плаж “Кабакум” във Варна. Ето сега, докато ние тук се караме кой е по-велик и кой иска повече да махне ГЕРБ, като че ли не е ясно това. И отново няма да гледаме днес мораториума. Е защо? 

Кой продъл­жава и поз­волява Борисов да се окопава във властта и да се обогатява за сметка на бъл­гар­с­кия народ? Ние не сме.

Както виж­дате не само на думи, а с документи и дейс­т­вия от десет дена нас­тояваме за едно прос­тичко нещо. Дълго ще говорим по Избор­ния кодекс, дълго ще правим комисия по ревизията, ще нап­равим комисия за Росенец. Добре. Дейс­т­вия тряб­ват, хора. Той ни се подиг­рава в момента. Той си дейс­тва, докато поз­волете ще кажа вие си чешете езиците. Ето нашите пред­ложения са на масата. Ваше е решението с вдигането на ръката и с натис­кането на бутона къде ще се позиционирате. Защото едно е да излезете тук и да говорите красиви думи, друго е когато се стигне до решение и опровер­гаете соб­с­т­вените си думи. И не обвинявайте за това БСП. Пет пъти абсолютно доб­ронамерено ви подадохме ръка без да искаме нищо — не искаме пос­тове, не искаме минис­три. Не ви искаме нищо. Искаме този модел не просто да бъде пропукан както стана на 4-ти април. Искаме да бъде отс­т­ранен.  И да няма въз­мож­ност да се върне. Не приемате това пред­ложение — ваша си работа. Ние прин­ципно, пос­ледователно, ясно и категорично продъл­жаваме по този път.


По-рано от пар­ламен­тар­ната трибуна лидерът на БСП нас­тоя пар­ламен­тът да раз­г­леда законоп­роек­тите, които левицата е внесла в Народ­ното съб­рание -  Закон за преиз­чис­ляване на пен­сиите, Закон за семей­ните помощи и други законоп­роекти, свър­зани с под­помагане на младите семейс­тва, децата и въз­рас­т­ните. Кор­нелия Нинова посочи, че пред­ложенията на БСП решават спешни проб­леми — едният законоп­роект ограничава без­раз­бор­ното хар­чене от Борисов и минис­т­рите му през пос­лед­ните дни на тях­ното управ­ление.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...