Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалисти категорични: БСП не е партия на статуквото!

Социалисти категорични: БСП не е партия на статуквото!

Социалисти категорични: БСП не е партия на статуквото!

Хайде да под­редим понятията с партиите/коалициите в днеш­ното Народно съб­рание:

1. Пар­тии на/от протеста: БСП, ИСМВ, ДБ. ИТН не са учас­т­вали в протес­тите.

2. Нови пар­тии: ИСМВ, ИТН. ДБ е нова коалиция от стари пар­тии.

3. Нови пар­тии в 45-тото НС: ИСМВ, ИТН, ДБ.

4. Пар­тии на статук­вото: ГЕРБ, ДПС. БСП се бори години наред срещу статук­вото.

5. Сис­темни пар­тии: БСП, ДБ, ГЕРБ, ДПС.

7. Несис­темни пар­тии: ИТН, ИСМВ. Като част от лидерите на ИСМВ са си съв­сем сис­темни.

8. Пар­тии, които отказ­ват сът­руд­ничес­тво с ГЕРБ в 45-тото НС: БСП, ИТН, ДПС, ДБ, ИСМВ.

9. Пар­тии, които никога не са под­к­репяли и/или управ­лявали с ГЕРБ: БСП, ИСМВ, ИТН.

Сега стана ли по-ясно? Като леп­нат пак етикет на БСП, пог­лед­нете тази класификация, да си знаем кой кой е. БСП не може да реализира промяната сама, но промяната не може да се случи без  БСП“.

Така с пост в социал­ната мрежа зам.-председателят на Народ­ното съб­рание Крис­тиан Вигенин отговори на манипулациите от страна на т.нар. „протес­тни пар­тии“, че БСП е част от статук­вото.

Първа на опита за под­мяна на фак­тите реагира Кор­нелия Нинова във Фейс­бук. Лидерът на БСП припомни за ежед­нев­ното учас­тие на социалис­тите в протеста и попита къде по това време беше „Има такава дър­жава“. Пред­седателя на БСП пос­лед­ваха със свои пос­тове депутати от левицата, които изразиха въз­мущението си и призоваха също да се уважава истината.  

 “От кон­сул­тации, от раз­говори и диалог винаги има смисъл в политиката. Президен­тът Радев по Кон­с­титуция е задъл­жен да проведе тези раз­говори и той доб­росъвес­тно го прави. Дали ще има смисъл от тях, това много повече зависи от политичес­ките пар­тии, откол­кото от президента“, каза по повод на проведените от президента кон­сул­тации с пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии за със­тавяне на правител­с­тво заместник-председателят на БСП Ирена Анас­тасова в “Денят започва“ по БНТ.

По ней­ните думи от заяв­ленията, които са нап­равили пред­с­тавителите на пар­тиите, излизайки от кон­сул­тациите, пар­тиите не са се прид­вижили нанякъде с вчерашна дата. “Почти всички препот­вър­диха позициите си, без “Има такъв народ“, чиито позиции продъл­жават да бъдат до някаква степен тайна“.

Анас­тасова призова хората да се вгледат и да си извадят поуки: “Много добре трябва всеки бъл­гар­ски граж­данин да помисли и да си нап­рави изводите. Дали “Има такъв народ“ е пар­тия на протеста — могат да кажат всички тези, които бяха на протес­тите. Ние от БСП сме сред тези, които бяхме на протес­тите и под­к­репихме протес­тите, не само на улицата, а и в пар­ламента — внесохме като законоп­роекти голяма част от исканията на протес­тиращите“.

Според Анас­тасова деленето на протес­тни и неп­ротес­тни пар­тии е изкус­т­вени прив­несено в политически живот с цел БСП да бъде натикана към пар­тиите на статук­вото.

11 години управ­лява ГЕРБ в една или друга кон­фигурация. Част от протес­тиращите пар­тии са били и част от това статукво. За раз­лика от БСП, която през 10 от тези 11 години по никакъв начин не е била част от управ­лението“, под­черта тя.

На въп­рос дали с БСП са водени раз­говори за под­к­репа за правител­с­тво, Анас­тасова отговори отрицателно. Тя изрази мнение, че пар­ламен­тът е мяс­тото, където трябва да се говори и да се уточ­няват позиции. Тя уточни, когато каз­ваш, че не искаш под­к­репата на никого, визирайки “Има такъв народ“, ти каз­ваш, че няма да съз­дадеш правител­с­тво, защото без под­к­репа, няма как да се съз­даде правител­с­тво.

“Когато даваме под­к­репата за един кабинет, ние трябва да знаем основ­ните политики, които той ще провежда. Това няма как да се случи без раз­говор“, заяви Ирена Анас­тасова.

“В този пар­ламент ще продъл­жим да сме пар­тията, която отс­тоява прин­ципите си и дейс­тва пос­ледователно“, категорична бе депутатът от левицата.

Обър­кахме се в пос­лед­ните дни с какъв статут е Борисов. Днес е отпус­карят в бол­нични Борисов. Ако новината за операцията е истина, пожелавам му бързо озд­равяване,“ изрази недоумение от раз­нопосоч­ните сиг­нали, подавани от премиера в оставка зам.-председателят на Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Атанас Зафиров в “Денят на живо“ по Nova News.

Той заяви, че запазва умерен скеп­тицизъм, защото от левицата са ставали свидетели на много случаи, в които Борисов е намирал начин да избяга от кон­с­титуцион­ното си задъл­жение за отчет пред пар­ламента. Социалис­тът под­черта, че премиерът в оставка повече от година и половина не е идвал в Народ­ното съб­рание и спешно трябва да бъде сложен край на тази прак­тика.

По думите на Зафиров е нужно управ­ляващите в оставка да дадат обяс­нение за наз­начения и преназ­начения в дър­жав­ните инс­титуции, които се случ­ват. Зафиров кон­с­татира със съжаление, че пред­ложението на Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ за спирането на тези процеси, не е било гласувано в Народ­ното съб­рание.

 „Всяка пар­тия трябва да заяви стои ли зад думите си по отношение демон­тажа на ГЕРБ или всичко е било привидно“, каза още Зафиров. 

 „Пар­тиите трябва да бъдат прин­ципни и пос­ледователни – БСП дава пример в това отношение. Не сме мръд­нали и на сан­тиметър от това, което говорим в пос­лед­ните 4 години“, категоричен бе Зафиров.

Според него всичко в този момент е в ръцете на втората политическа сила: „Надеж­дата и призивът ни е да положат усилия, за да има Бъл­гария стабилно управ­ление, защото ни очак­ват тежки месеци.“

 На въп­рос за под­к­репа на бъдещо правител­с­тво, Зафиров заяви: „Ако това е управ­ление по политики и спазва определени политики, които сме заложили в нашата прог­рама, то тогава бихме го под­к­репяли. Най-важното е да гаран­тира борба с кризите – здравна, икономическа, социална криза.“ Той акцен­тира върху това, че от Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ вече са внесли законоп­роекти, съот­вет­с­т­ващи на прог­рамата им, сред които Закон за въз­рас­т­ните хора, Кодекс за социал­ното осигуряване, промени в Закона за пуб­лич­ните финанси, помощи за млади майки с деца.

 „Как­вото и да се случва е нужен диалог. Най-важното е да има дейс­т­вия, раз­п­ределени във времето, които да дадат посоката, в която ще вър­вим“, смята депутатът от левицата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...