Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 192, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) КЗК установи картел при санирането в Пловдив

КЗК установи картел при санирането в Пловдив

КЗК установи картел при санирането в Пловдив

Комисията за защита на кон­курен­цията установи кар­тел от 30 фирми, учас­т­вали в санирането на блокове в Плов­див по Национал­ната прог­рама за енер­гийна ефек­тив­ност на многофамилни жилищни сгради. Десетина от тях са плов­див­ски. Раз­с­лед­вани са общо 38 фирми и/или обединения, уточни БНР. От комисията посоч­ват, че от 01.10.201526.06.2017 г. фир­мите са извър­шили нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на кон­курен­цията – за заб­рана на всякакви споразумения за ограничаване или нарушаване на кон­курен­цията чрез пряко или кос­вено определяне на цени и други тър­гов­ски условия. Комисията е установила, че учас­т­ниците са се споразумели за раз­п­ределянето на обек­тите, въз­лагани в процедурата, както и за цените, които да пред­ложат на въз­ложителя. Споразумението има за цел пълно предот­в­ратяване на кон­курен­цията при подаването на оферти в процедурата, като определя печелив­шия учас­т­ник по всяка обособена позиция и така предоп­ределя избора на въз­ложителя. Изводите на Комисията се основават на съб­рана елек­т­ронна корес­пон­ден­ция между учас­т­ниците, инфор­мация и доказател­с­тва от въз­ложителите, както и от самите учас­т­ници.

КЗК е освободила от сан­к­ция един от учас­т­ниците в кар­тела и е намалила наполовина глобата на друг заради съдейс­т­вие от страна на 2-те фирми в раз­с­лед­ването. Общият раз­мер на наложените сан­к­ции е 388 687 лв. Сан­к­ционираните фирми имат право да обжал­ват.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие