Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

Църквата награди Радев, Първанов, царя и Митрофанова за 120 г. на храма в Шипка

Църквата награди Радев, Първанов, царя и Митрофанова за 120 г. на храма в Шипка

Независимо от обстоятелствата, които ни съпътстват в съвременния ни делник, паметта за героите ще бъде вечно жива, каза владиката Киприан

Епар­хийс­кият съвет към старозагор­с­ката мит­рополия отличи с цър­ковни наг­ради президен­тите Румен Радев и Георги Пър­ванов, бив­шия премиер Симеон Сак­с­кобург­гот­ски, пос­ланика на Русия у нас Елеонора Мит­рофанова, както и други политици и висши духов­ници за зас­лугите им към чер­к­вата със злат­ните кубета “Рож­дес­тво Хрис­тово“ в град Шипка и Шип­чен­с­кия манас­тир, 120 години от чието освещаване се чес­тва от петък. Трид­нев­ните тър­жес­т­вата завър­шиха в недела с божес­т­вена света литур­гия в храма, въз­г­лавена от Старозагор­с­кия мит­рополит Кип­риан и Лов­чан­с­кия Гав­риил, съобщи вес­т­ник „24“ часа в корес­пон­ден­ция на жур­налиста…

Прочети още…

Здравните инспектори излязоха на протест

Здравните инспектори излязоха на протест

Последното увеличаване на заплатите им е било в края на 2020 г.

Служители на РЗИ от цялата страна излязоха на протест в обед­ната си почивка. Нас­тояванията на протес­тиращите са за увеличение на зап­латите, както са договорени по Отрас­лов колек­тивен трудов договор, съобщи по-рано пред­седателят на Медицин­ска федерация “Под­к­репа“ Соня Вър­банова, цитирана от БТА.

Ако този 30-минутен протест не даде резул­тат, има готов­ност и за по-сериозни демон­с­т­рации, обяс­ниха служителите на здрав­ните…

Прочети още…

Събранията на етажната собственост - вече и онлайн

Скоро може да се появи въз­мож­ност съб­ранията на етаж­ната соб­с­т­веност да се провеж­дат и чрез онлайн връзка с някоя от плат­фор­мите за онлайн срещи, освен само присъс­т­вено. Това става ясно от пред­ложените от служеб­ното правител­с­тво промени в Закона за управ­ление на етаж­ната соб­с­т­веност (ЗУЕС), съоб­щава „Сега“. Според вносителите така ще може да се увеличат въз­мож­нос­тите за учас­тие на повече соб­с­т­веници, пол­з­ватели и обитатели и с цел улес­няване и подоб­ряване на комуникацията в етаж­ната…

Прочети още…

Нинова: България не бива да бъде въвличана във военния конфликт

Нинова: България не бива да бъде въвличана във военния конфликт

Мобилизацията ескалира кон­ф­ликта и увеличава рис­ковете от задъл­бочаване на пос­ледиците от вой­ната: икономически, социални и енер­гийни. Хората са разединени. Мисля, че има обединителна теза — двете страни да спрат воен­ните дейс­т­вия и да се премине към преговори. Това е един­с­т­веният добър изход за Европа, света и Бъл­гария. Ние заявяваме още, че Бъл­гария трябва да положим всички усилия да не става учас­т­ник във воен­ния кон­ф­ликт. Сан­к­циите не дават очак­вания резул­тат, виж­даме го и исторически…

Прочети още…

Три предизвикателства пред социалистите открои Станишев

Три предизвикателства пред социалистите открои Станишев

Предиз­викател­с­т­вата на днеш­ния ден са три. Пър­вото от тях е вой­ната и ние като социалисти никога не бива да се примиряваме с нея. Трябва да тър­сим политически решения, вместо да се замеряме с лозунги кой ще победи на бой­ното поле. На второ място са бит­ката за ресурси и климатич­ната криза. Вър­нахме се към раз­говора за базови ресурси — енер­гията, полез­ните изкопаеми и храната. Трето, тех­нологич­ната революция — изкус­т­веният интелект, биотех­нологиите и влиянието им върху пазара на труда.“ Това…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие