Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Гости (2) Централният кооперативен съюз подписа договор за сътрудничество с УНСС

Централният кооперативен съюз подписа договор за сътрудничество с УНСС

Централният кооперативен съюз подписа договор за сътрудничество с УНСС

Цен­т­рал­ният кооперативен съюз и Универ­ситета за национално и световно стопан­с­тво (УНСС) сключиха договор за сът­руд­ничес­тво. Споразуменето бе под­писано от пред­седателя на Съюза проф. д.ик.н. Петър Стефанов и рек­тора на универ­ситета проф. д-р Димитър Димит­ров.

Не мога да скрия колко съм раз­въл­нуван. Вър­нах се в студен­т­с­ките си години и наис­тина съм впечат­лен, че универ­ситетът е съх­ранил и над­г­радил своята визия. Нашият девиз е „Всички заедно можем повече“ и ако го пос­тавим в основата на взаимоот­ношенията ни, то в най-скоро време можем да отчетем реални резул­тати от съв­мес­тна ни работа. Благодаря на рек­тора и на всички за проявеното доверие“, заяви проф. д.ик.н. Петър Стефанов.

Той изрази задовол­с­тво от провеж­дането на пред­дип­ломен стаж на студенти от УНСС в изцяло бъл­гар­с­ката тър­гов­ска верига КООП, което отваря широки пер­с­пек­тиви пред учащите.

Сключ­ваме днеш­ното споразумение, за да имат нашите студенти дос­татъчно въз­мож­ности за реализация и по-практически насочено обучение“, не скри радостта си и проф. д-р Димитър Диим­т­ров.

Рек­торът под­черта, че някои от съв­мес­т­ните инициативи вече са пред­п­риети. От началото на годината 15 служители на кооперативни организации се обучават с финан­совата под­к­репа на Цен­т­рал­ния кооперативен съюз в магис­тър­с­ката прог­рама „Управ­ление на тър­гов­ски вериги“, водена от катедра „Икономика на тър­говията“.

ЦКС отделя изк­лючително внимание на младите хора и е бил домакин на две световни младежки срещи, пос­ветени на тях­ната роля в кооператив­ните организации. Анализирайки резул­татите от срещите, Съюзът все по-активно търси учас­тието на младите хора в управ­лението на кооператив­ните организации, но за да бъде факт, трябва добра под­готовка.

От името на УНСС, проф. д-р Димит­ров връчи на пред­седателя на ЦКС плакет във връзка със 100-годишнината на универ­ситета.

От своя страна, от името на УС на ЦКС проф. д.ик.н. Петър Стефанов връчи на рек­тора на УНСС почетен знак „130 години кооперативно движение в Бъл­гария“ и сер­тификат, с който се удос­товерява високото отличие.

Коор­динатор на под­писаното споразумение е доц. д-р Бисер Пет­ков, дирек­тор на Науч­ноиз­с­ледовател­с­кия цен­тър по тър­говия и ръководител катедра “Икономика на тър­говията“ в универ­ситета, която ще реализира съв­мес­т­ната прог­рама.

На събитието присъс­т­ваха още доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по науч­ноиз­с­ледовател­ска дей­ност и меж­дународно сът­руд­ничес­тво, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по инс­титуционално и биз­нес сът­руд­ничес­тво и студен­т­ски политики, и проф. д-р Мирос­лава Раков­ска, зам.-ректор по учеб­ната дей­ност.

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...