Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) „Агрион Финанс“ предоставя лизинг на земеделска земя по облекчена процедура

„Агрион Финанс“ предоставя лизинг на земеделска земя по облекчена процедура

„Агрион Финанс“ предоставя лизинг на земеделска земя по облекчена процедура

Компанията осигурява оборотно рефинансиране до размера на вече погасената главница по текущ лизинг

Кредитиращата ком­пания „Агрион Финанс“ раз­работи серия финан­сови продукти за мал­ките и средни земедел­ски произ­водители и соб­с­т­вениците на земя. Дружес­т­вото пред­лага на пазара ипотечни кредити и кредити за оборотни сред­с­тва и лизинг на земя, където процедурата е мак­симално облек­чена, а сроковете значително сък­ратени спрямо условията на другите кредитни инс­титуции. Инфор­мация за пъл­ните условия на финан­совите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на ком­панията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/, на национал­ния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружес­т­вото в цялата страна Сред най-предпочитаните услуги е лизин­гът на земя, категорични са от ком­панията. Дружес­т­вото дава въз­мож­ност на клиен­тите си да получат до 100% финан­сиране от раз­мера на пазар­ната оценка на земята, която са си изб­рали да купят. „Агрион Финанс“ гаран­тира проз­рачна лихва и ясни правила за целия период на кредита, който може да дос­тигне 10 години. Не се изис­ква самоучас­тие на лизин­гополучателя, пояс­ниха от „Агрион“. Дружес­т­вото не удържа так­сата за раз­г­леж­дане на докумен­тите, няма такса ангажимент и за оценка на обез­щетението. Пазар­ната оценка на желаната земедел­ска земя се извър­шва от екс­пер­тите на „Агрион“ и е абсолютно без­п­латна за лизин­гополучателя. Ако тя съв­пада с цената на пар­цела, фер­мерът не дължи пър­воначално плащане, а дирек­тно започва да погасява лизин­гови вноски. Мак­симал­ният раз­мер на кредита не зависи от раз­мера на дохода на физичес­кото лице, а се определя от стой­ността на имота, който се предос­тавя за обез­печение. Пред­видена е и опция дружес­т­вото да финан­сира раз­ходите по прех­вър­лянето на имота. Това, според екс­пер­тите, е сериозно облек­чение за фер­мерите, особено за мал­ките и средни произ­водители. На прак­тика до сключ­ването на договора за лизинг, фер­мерите нямат абсолютно никакви раз­ходи и не влагат соб­с­т­вени пари. Гратис­ният период по глав­ницата е 12 месеца, а погасител­ният план се определя индивидуално, в зависимост от специфич­ните нужди на лизин­гополучателя. За физичес­ките лица е пред­видена въз­мож­ност и за оборотно рефинан­сиране до раз­мера на вече погасената глав­ница по текущ лизинг. Така лизин­гополучателят може да получи допъл­нително финан­сиране, без да е необ­ходимо анек­сиране. Сключ­ването на договора за предос­тавяне на оборот­ните сред­с­тва става без да е необ­ходимо допъл­нително обез­печение. Условията и въз­мож­нос­тите за финан­сиране са раз­работени така, че да обх­ващат мак­симално пот­реб­нос­тите и изис­к­ванията на мал­ките и средни земедел­ски стопани, и притежателите на земя, които често са лишени от финан­сиране. „Щас­т­ливи сме, че все повече начинаещи и малки фер­мери се обръщат към нашите продукти и ние им помагаме да започ­нат раз­виването на сериозно земеделие по европейски стан­дарти“, казаха от „Агрион Финанс“. Улес­неният дос­тъп до кредитиране поз­волява на земедел­с­ките стопани да бъдат много по– гъв­кави и кон­курен­т­нос­пособни на пазара, категорични са екс­пер­тите в агросек­тора. .

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...