Ангелкова ще раздава концесиите на морските плажове

Ангелкова ще раздава концесиите на морските плажове

Кон­цесиите за мор­ски плаж се въз­лагат, изпъл­няват и кон­т­ролират при условията и по реда на Закона за уст­ройс­т­вото на Чер­номор­с­кото крайб­режие, т.е от Минис­тер­с­т­вото на туризма. Това реши окон­чателно пар­ламен­тът с приетите промени в Закона за кон­цесиите, предаде БТА. Срещу раз­поред­бата въз­рази Валери Симеонов от НФСБ (“Обединени пат­риоти“), като под­черта, че по режима на Закона за кон­цесиите се отдават автобусни линии, малки язовири, нап­ример, и попита на какви основания се променя той за плажовете. Така, според него, няма да има проз­рач­ност при тях­ното отдаване. “С гласуването на законоп­роекта ще станете съучас­т­ници в лик­видирането на бъл­гар­с­кия туризъм”, предуп­реди лидерът на НФСБ. Сбъд­нати мечти на Минис­тер­с­т­вото на туризма за пълен кон­т­рол на кон­цесиите на мор­с­ките плажове, определи тек­с­товете и съпар­тиецът му Хрис­тиан Митев. В мотивите си вносителят на законоп­роекта Минис­тер­с­кия съвет обаче е категоричен, че мор­с­ките плажове са специфични и няма как да се отдават на кон­цесия по процедурите в Закона за кон­цесиите като летищата, прис­танищата или друга голяма инф­рас­т­рук­тура. “Раж­даме в туризма “турис­тичес­кия Сталин“, “вся власт Советам“, определи приетите промени Славчо Атанасов от “Обединени пат­риоти“. Той прог­нозира, че така се гаран­тира провал на туризма и шез­лонги по 40 лева. Преди около две сед­мици, когато поп­рав­ките минаха на първо четене в пар­ламента, Николина Ангел­кова обясни, че плажовете в Бъл­гария са отдадени на кон­цесия до 2020 г., изтичат договорите за 39 плажа и ако не се промени досегаш­ният ред, те ще трябва да се отдават при много тежки условия. След приемането на раз­поред­бите Николина Ангел­кова увери народ­ните пред­с­тавители, че раз­чита на пред­ложения за продъл­жаване на дебата за раз­витие на бъл­гар­с­кото Чер­номорие.