Частници ще ни регистрират автомобилите

Пър­воначал­ната регис­т­рация на автомобили ще се осъщес­т­вява от час­тни фирми в специални пун­к­тове за иден­тификация и проверка на тех­ничес­ката изп­рав­ност. Това пред­вижда нов закон за път­ните превозни сред­с­тва, пуб­ликуван за общес­т­вено обсъж­дане. Вносител е новата аген­ция за пътна безопас­ност. С тек­с­товете управ­ляващите правят крачка към осъв­ременяване на законодател­с­т­вото за движението по пътищата и път­ната безопас­ност. Вносителят припомня, че в управ­лен­с­ката прог­рама за периода 20172021 г. е заложено приемането на три отделни закона – нов за движението по пътищата, за път­ните превозни сред­с­тва и за водачите на моторни превозни сред­с­тва (МПС).Два от трите проек­тозакона – за движението по пътищата и за изис­к­ванията към водачите, са готови още от началото на годината и минаха обсъж­дания. Законът за път­ните превозни сред­с­тва се забави, обаче, заради спор между инс­титуциите именно кой да прави пър­воначал­ните регис­т­рации на автомобилите. В Бъл­гария всяка година се регис­т­рират около 300 хил. автомобила, посочва вносителят на тек­с­товете. От тях около 40 хил. са новите пътни превозни сред­с­тва. Останалите са упот­ребявани, като се внасят основно от Западна Европа. Тек­с­товете пред­виж­дат Пътна полиция да получи лицензи за прег­леди и регис­т­рация на служебни автомобили на ведом­с­тва. Дър­жав­ната аген­ция „Тех­нически операции“ ще изг­ради соб­с­т­вени пун­к­тове за ней­ните автомобили.Към Пътна полиция ще се преп­ращат и съм­нител­ните превозни сред­с­тва, нап­ример при опасения за манипулации на километ­ража, проб­леми с иден­тификацията и т.н. Всяко внесено в страната превозно сред­с­тво ще получава пас­порт от аген­цията „Автомобилна админис­т­рация“ преди регис­т­рацията му. Пред­вижда се и под­дръжка на тех­нически досиета на автомобилите. В закона се въвежда изис­к­ване автосер­визите да се регис­т­рират в „Автомобилна админис­т­рация“, която ще издава съот­ветни удос­товерения за работа и ще под­държа специален регис­тър. За нелегални автосер­визи се пред­виж­дат глоби в раз­мер до 5 хил. лева. Автосер­визите се задъл­жават и да издават 6 месеца гаран­ция за извър­шени ремонти. Пред­вижда се още заб­рана за регис­т­рация на автомобили с десен волан. Тър­говия с авточасти втора упот­реба ще се осъщес­т­вява само от лицен­зирани лица, записано е още в тек­с­товете. Тя ще се кон­т­ролира от кметовете на общини.