30% от свиневъдството в България вече е унищожено

30% от свиневъдството в България вече е унищожено

Без взетите мерки, целият отрасъл може да фалира, твърди управителят на най-големия свинекомплекс в страната

Около 30% от индус­т­риал­ното свиневъд­с­тво в Бъл­гария вече е унищожено с нав­лизането на заразата африкан­ска чума по свинете. Опас­ността от заличаването за дълъг период от време на цял отрасъл от род­ното живот­новъд­с­тво все още не е преодоляна и мер­ките, пред­п­риети от дър­жав­ните инс­титуции, трябва да се спаз­ват. Това заяви по време на заседание на епизоотич­ната комисия в област Доб­рич д-р Румен Караманов, цитиран от БНР. Той е управител на най-големия свинеком­п­лекс в Бъл­гария – този в село Коз­лодуйци, където в момента се отг­леж­дат близо 90 хил. животни. В област Доб­рич със заповед на облас­т­ния управител беше обявено бед­с­т­вено положение, въп­реки че и до този момент няма отк­рито огнище на африкан­ска чума по домаш­ните прасета. Мер­ките бяха взети преван­тивно, тъй като в областта има 8 индус­т­риални ферми за прасета и се отг­леж­дат над 120 хил. животни. Според Караманов проб­лемът с болестта е много сериозен и обрича свиневъд­с­т­вото на фалит, ако не се спазят мер­ките, които дър­жавата вече е пред­п­риела. Заедно със свиневъд­с­т­вото пред фалит ще бъдат и други отрасли – месоп­реработ­вател­ните фирми, зър­ноп­роиз­водителите, произ­водителите на лекар­с­тва и затова да се говори, че някой се опитва да облагодетел­с­тва едни, а да страдат умиш­лено други, е повече от неп­равилно. Той под­черта, че Доб­рич е един­с­т­вената област в страната, която обяви бед­с­т­вено положение преди чумата да е нав­лязла и се дава за пример като начин на действие.пСпоред Караманов умиш­лено се всява нап­режение по темата. По повод протес­тите на събирачи на трюфели от миналата сед­мица, Караманов заяви, че са нап­равени проверки на четирите официални пун­кта в областта за изкупуване на трюфели. Оказва се, че в нито един от лицен­зираните пун­к­тове няма предаден нито грам. БНР допълва, че здрав­ните власти в Сър­бия проверяват четири лични стопан­с­тва в страната за пред­полагаеми случаи на африкан­ска чума по свинете. Босна,Черна гора и Северна Македония заб­раниха вноса от Сър­бия на прасета и свин­ско месо,за да не допус­нат раз­п­рос­т­ранение на заразата.