НСИ: Средната заплата в селското стопанство достигна 985 лв., но 2600 души са потърсили друга работа

НСИ: Средната заплата в селското стопанство достигна 985 лв., но 2600 души са потърсили друга работа

. Сред­ната брутна месечна зап­лата в сел­с­кото стопан­с­тво се повиши за година от 910 лв. на 985 лв. или с 8%, показ­ват данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ) за второто тримесечие. Аграр­ният сек­тор обаче продъл­жава да изос­тава от рав­нището на сред­ната месечна работна зап­лата за страната, както и от сред­ния темп на повишение на въз­наг­раж­денията. През второто тримесечие на тази година тя е била 1 260 лв. или с 4% над рав­нището от пър­вото тримесечие, а на годишна база повишението е с 12%. Сек­торите с най-голямо увеличение на зап­латите са „Произ­вод­с­тво и раз­п­ределение на елек­т­рическа и топ­линна енер­гия и на газооб­разни горива“ — с 9,1%, „Хотелиер­с­тво и рес­торан­тьор­с­тво“ и „Образование“ — с по 7,3%. Сред­ната зап­лата в сел­с­кото стопан­с­тво се е повишила спрямо пър­вото тримесечие с 5,2% — от 936 лв. на 985 лв. Аграр­ният сек­тор е и в групата с намаляваща заетост. През пос­лед­ната година сел­с­кото стопан­с­тво са напус­нали около 2 600 души.