Производството ни с най-големият спад от 2013 г. насам от 5,6% на годишна база

Производството ни с най-големият спад от 2013 г. насам от 5,6% на годишна база

Бъл­гария отчита сериозен спад в раз­лични сек­тори, които според екс­перти не са се наб­людавали от шест години. Момен­тно колебание или неиз­бежна реал­ност? “Проб­лемът е, че произ­вод­с­т­вото спада с 5,6% на годишна база. Това е най-големият спад от 2013 година насам. Бъл­гария се влияе от фак­торите, които движат светов­ната икономика — тър­гов­с­ката война между САЩ и Китай, пониженото пот­реб­ление на Китай, което се отразява пък много върху икономиката на Гер­мания, която е основен тър­гов­ски пар­т­ньор на страната ни“, отбеляза пред Bulgaria ON AIR икономис­тът Юлиан Вой­нов. Икономис­тът Георги Вул­джев пък допълни, че как­вото и да нап­рави дър­жавата, в крат­кос­рочен план би било изк­лючително трудно да се пов­лияе на всички тези процеси. “Това е една глобална тен­ден­ция. В крат­кос­рочен план е трудно да се влияе на тези процеси. Върви се към рецесия, особено в Европа, тъй като в редица ключови страни се наб­людава забавяне на индус­т­риал­ното произ­вод­с­тво и все по-слаб износ“, каза той. Според Вой­нов към рецесия на светов­ната икономика принос има не само влошените отношения между САЩ и Китай, но и сериозно влияние оказва и икономиката на Великоб­ритания, която отбелязва отрицателен ръст на брут­ния си вът­решен продукт. Специалис­тите отбелязаха още, че намаляват чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори, които напус­кат страната и отиват в съседни дър­жави. Специалис­тите комен­тираха и новата методика, по която ще се определя кой е беден и кой не е. Промените са по пред­ложение на социал­ния минис­тър Бисер Пет­ков. Методиката, по която в момента се определя линията на бед­ност, е въведена преди повече от 10 години — през 2006 и оттогава е актуализаирана само вед­нъж — през 2007 година. Според НСИ линията на бед­ност за миналата година е 321 лв, но според Еврос­тат тя е била 351 лв. “Тези промени биха били подоб­рение в прециз­ността на изчис­ленията и ще се оравни с европейс­кия стан­дарт“, отбеляза Вулу­джев. “Зависи как се правят изчис­ленията. Досега сме свидетели, че син­дикатите имат своя методологика, според която бъл­гарите са много бедни, но пуб­ликата няма дос­тъп до тази методология.“, допълни и Вой­нов. Според национал­ната статис­тика под прага на бед­ността в Бъл­гария живеят над милион и половина души или 22 на сто от населението на страната.