Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Българските туристи: пътуват повече, но харчат по-малко

Българските туристи: пътуват повече, но харчат по-малко

Българските туристи: пътуват повече, но харчат по-малко

Бъл­гар­с­ките туристи пътуват все повече в чуж­бина през лет­ния сезон. През 2018 г. 37% от бъл­гарите са почивали зад граница, а през 2019 г. делът е 56%, като средно посещават по три страни на година., показ­ват дан­ните на фин­тех ком­панията Revolut. Ком­панията проучва навиците на хар­чене и пред­почитаните дес­тинации за пътуване на т.н. „милениъл“ (millennial, родените в началото на 1980-те години до средата на 1990-те години, б. ред.) поколение сред своите седем милиона пот­ребители. В Бъл­гария фин­тех ком­панията вече има над 70 000 пот­ребители, като дан­ните ѝ показ­ват, че бъл­гар­с­ките милениъли усещат ръста на зап­латите и се насоч­ват към рав­номерно хар­чене в чуж­бина, като все повече раз­нооб­разяват желаните дес­тинации. Най-популярните дес­тинации за бъл­гар­с­ките летов­ници през 2019 г. са Великоб­ритания, Гър­ция, САЩ, Гер­мания и Холан­дия. Популяр­ността на европейс­ките курорти никак не е изненад­ваща, на фона на късите раз­с­тояния за пътуване и удоб­с­т­вото откъм избор на тран­с­порт. Сред­ните дневни раз­ходи на бъл­гар­с­ките летов­ници за почивка са 98,86 лв. на ден през 2019 г., което бележи спад от 114,27 лв. на ден през 2018 г. Тази тен­ден­ция се забелязва от милениъл поколението в цяла Европа, под­четавайки ефекта от увеличаващите се цени в отдел­ните пазари и дъл­гос­роч­ната икономическа стаг­нация, продъл­жила след финан­совата криза през 2008 г. Интересен факт е, че от региона Цен­т­рална и Източна Европа бъл­гар­с­ките туристи (с 98,86 лв. на ден) са на второ място по дневно хар­чене след Унгария (105,16 лв. на ден). В това отношение сънарод­ниците ни изп­ревар­ват Румъния, Полша, Словакия и Словения. Бъл­гария също така заема челото място сред пред­почитаните меж­дународни дес­тинации за румън­с­ките туристи. Дан­ните на Revolut раз­к­риват и страните, в които бъл­гар­с­ките туристи са похар­чили най-много пари. В това отношение без­с­порен лидер е Япония, като сред­ният дневен раз­ход е 400,40 лева. Съседите от Румъния пък хар­чат най-много в Мал­дивите (902,97 лв. ден), докато гър­ците пред­почитат Катар със средно похар­чени 263,84 лв. на ден. От друга страна, бъл­гарите спес­тяват най-много в Ирлан­дия, където сред­ният дневен раз­ход на род­ните туристи през 2019 г. е само 46,23 лв.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...