Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ЕК:Българската икономика губи една пета от темпото си

ЕК:Българската икономика губи една пета от темпото си

ЕК:Българската икономика губи една пета от темпото си

Забавянето, започнало преди 4 години, продължава и ще достигне най-ниското си ниво от 2.9% раастеж през 2021 г.

В след­ващите две години рас­тежът на бъл­гар­с­ката икономика ще изгуби почти една пета от тем­пото и ръс­тът на реал­ния вът­решен продукт ще намалее от 3.6% на 2.9%. Забавянето (спрямо пред­ход­ната година) ще се усети още догодина, защото понижаването е от 3.6% за 2019 г. на 3% за 2020 г. Такава е есен­ната прог­ноза на Европейс­ката комисия за страната, пуб­ликувана вчера заедно с очак­ванията за всич­ките 28 дър­жави в Европейс­кия съюз. В нея спрямо пролет­ната прог­ноза от месец май се подоб­ряват очак­ванията за тази година (от 3.3% на 6%) и се влошават тези за догодина (от 3.4% на 3%). При средно темпо на рас­теж от 1.8% в периода 20112015 г. показателите като че ли изг­леж­дат добре. Но в същото време е видимо предуп­реж­дението, че забавянето, започ­нало преди 4 години, продъл­жава и ще дос­тигне най-ниското си ниво (2.9%) през 2021 г. В обоб­щен вид зак­лючението е след­ното: “Икономичес­кият рас­теж на Бъл­гария ще се забави и ще остане близо до потен­циала. Въп­реки слабото вън­шно тър­сене и повишената несигур­ност в чуж­бина рас­тежът ще се движи от динамиката на вът­реш­ното тър­сене. Износът и вносът ще рас­тат с умерено темпо и според очак­ваното вън­шно тър­сене. Инф­лацията ще намалява с отшумяването на временни фак­тори и цените на пет­рола се понижават допъл­нително.“ Пуб­лич­ният дълг ще намалява, правител­с­т­вото ще под­държа излишък, смятат още в комисията. Прог­нозата на ЕК в същото време е за увеличаващи се общи инвес­тиции, макар и тем­пото да остава видимо под това от миналата година. Ако рас­тежът на всички инвес­тиции през 2018 г. на годишна база да е бил 5.4%, за 2019 г., очак­ваното им увеличаване е с 1.8%. Но догодина комисията прог­нозира увеличаването им с 3%, а през 2021 г. — с 3.3%. Без­работицата ще продължи да намалява, но също така и да наб­лижава границата, отвъд която биз­несът просто няма откъде да намери служители и динамиката на трудовия пазар е много ниска. Днеш­ната есенна прог­ноза на комисията е за без­работица от 4.4% през 2019 г., 4.1% през 2020 г. и 4% през 2021 г., след като през 2016 г. по официални данни тя е била 7.6%, а миналата година — 5.2%. И отново от Брюк­сел предуп­реж­дават, че догодина ще ще има нулев ръст на заетостта, след като за нас­тоящата година прог­нозата е за ръст от 0.6%. “Час­т­ното пот­реб­ление има голям принос за цялос­т­ния ръст, основно поради бър­зия рас­теж на зап­лащането и намаляването на без­работицата“, смятат в ЕК. Авторите под­чер­тават важ­ността на вът­реш­ното пот­реб­ление и с прог­нозата за малък отрицателен ръст на износа на Бъл­гария за 2019 г. и обяс­нение, че сериозен риск може да е евен­туално рязко и продъл­жително влошаване на вън­ш­ното тър­сене на бъл­гар­ски продукти и услуги от чуж­бина с вторичен отрицателен ефект под фор­мата на увеличена без­работица и свиване на тър­сенето в страната.

България

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...