Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над 35% от фирмите твърдят, че европроектите вървят с корупция

Над 35% от фирмите твърдят, че европроектите вървят с корупция

Над 35% от бъл­гар­с­кия биз­нес съоб­щава, че е необ­ходимо неофициално плащане, за да се гаран­тира дос­тъп до европейско финан­сиране. Това става ясно от изс­лед­ването на бъл­гар­с­ката организира прес­тъп­ност, изгот­вено от Цен­търа за изс­лед­ване на демок­рацията (ЦИД) и пред­с­тавено в сряда. Измамите със сред­с­тва на ЕС се извър­ш­ват чрез под­купи, фал­шифициране на документи, кон­ф­ликт на интереси и злоупот­реба с власт. Най-често срещаните измами са по прог­рамите, админис­т­рирани от Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните, става ясно от инфор­мацията на неп­равител­с­т­вената организация. Според екс­пер­тът Тихомир Без­лов, който е учас­т­вал в изгот­вянето на док­лада, тези прес­тъп­ления се доказ­ват много трудно. Една от причините е, че по всеки проект има кон­сул­тан­т­ски бюджет от 12%, с който коруп­цията може да бъде платена напълно “законно“ и срещу под­купа дори да се получат счетоводни документи. Приходите от нелегал­ната тър­говия с горива в страната се изчис­ляват на 700 милиона лева годишно. Това е значителна сума пред­вид факта, че общият легален пазар на горива в Бъл­гария е за малко под 9 милиарда лева. Големият проб­лем е, че влас­тите на прак­тика не могат да се борят с този вид прес­тъп­ност. Раз­к­риваемостта на нелегал­ната тър­говия с горива е под 0.1%. Подоз­ренията са, че големите вериги също учас­т­ват в схемите за пласиране на нелегално гориво, но обичай­ните заподоз­рени са мал­ките рафинери, които пласират горива към мал­ките и ведом­с­т­вените бен­зинос­тан­ции. Когато нелегал­ните горива се внасят от чуж­бина, те обик­новено се тран­с­пор­тират като смес на битум с газьол. След това горивото се изв­лича от битума и се пласира в мрежата. Нелегал­ните горива се изпол­з­ват главно от строител­ните и тран­с­пор­т­ните фирми, както и от сел­с­кос­тан­с­ките произ­водители. През 2018 година влас­тите са заловили едва 365 тона горива без документи, които са 0.1% от най-ниската оценка за оборотите на нелегал­ния пазар. Цен­търът за изс­лед­ване на демок­рацията изчис­лява щетите от организираното източ­ване на ДДС на около 220 милиона лева. Между 75 и 80% от организираните ДДС-измами се извър­ш­ват в София. Най-рисковите сек­тори са строител­с­тво, тър­говия с горива, тър­говия с хранителни стоки и интер­нет тър­говия. ЦИД изрично уточ­нява, че общата сума на несъб­рания ДДС в страната е в пъти по-голям от оборота на организираната прес­тъп­ност, която се е специализирала в измами с този вид данък. През 2018 година несъб­раният ДДС в страната се оценява на 1.5 милиарда лева. Сумата се увеличава прог­ресивно през пос­лед­ните три години. За срав­нение през 2016 година несъб­раният данък е бил 1.18 милиарда.

България

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...