Борисов оплака шараните, а замълча като риба за тоновете заразено месо, продадено на народа

Борисов оплака шараните, а замълча като риба за тоновете заразено месо, продадено на народа

Петър ХАДЖИЕВ Емб­лематично, крат­кото заседание на Минис­тер­с­кия съвет в през отминалия съботен ден, пос­ветено на съдеб­ната реформа и пар­тий­ните суб­сидии, завърши с кратко слово на премиера за жер­т­ваните по Никул­ден шарани. Той започна да говори за страданието на рибите без никакъв логичен преход с предиш­ните теми-партийните суб­сидии и съдеб­ната реформа. “Ако бях неп­равител­с­т­вена организация за правата на живот­ните, вчера бурни протести щях да организирам. Убиха шараните! Иначе по “Дис­кавъри“ като дават фил­мите, или по “Лов и риболов“, хванат рибата, след това я погалят и я пус­нат във водата. Нали, там е един начин. А като ги бият шараните с чука по главата в рибар­с­ките магазини, това ни се вижда естес­т­вено. Нали, просто давам пример. Беше ми мъчно за рибите, като гледах как ги дават по телевизията — едвам дишат“, обави Борисов и закри заседанието. Пак през същия ден земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева обяви, че не е ясно колко от внесените 544 т пол­ско пилешко месо са били заразени. А в под­чинената й аген­ция по храните хиляди чинов­ници получават пари от данъкоп­лат­ците и по закон са задъл­жени да опаз­ват здравето им. Явно само се раз­пис­ват за зап­латите, без да им пука какво става около тях. Така прос­паха чумата по свинете и още ред болести, които удариха живот­ните на земедел­ците. Най-циничното в цялата тази история е, че Борисов пред­почете да оплаче шараните, но замълча като риба за стотиците тонове заразеното месо, продадено на народа. И от цялата тази история пак няма виновен! Снимка на Борисов от 2014 г. с два шарана