Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) МЗХГ дарява по 5 лв. от всяка продадена елха

МЗХГ дарява по 5 лв. от всяка продадена елха

МЗХГ дарява по 5 лв. от всяка продадена елха

Благотворителната кампания е за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите стар­тира днес благот­ворителна кам­пания за закупуване на живи елхички под над­с­лов „Посади надежда”. По пет лева от продаж­бата на всяка елхичка, предос­тавена от Дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия, ще бъдат дарени за каузата. Тази година кам­панията ще бъде в пар­т­ньор­с­тво с Фон­дация „Искам бебе“ и ще има за цел да се под­помог­нат двойки с реп­родук­тивни проб­леми. Продаж­бата на живи елхички започва на 9 декем­ври и ще продължи до навечерието на Колед­ните праз­ници – 23 декем­ври 2019 г. Инициативата за под­помагане на значими каузи на Минис­тер­с­т­вото от пред­ход­ните кам­пании през 2015 и 2016 г. — „Купи жива елхичка, помогни на дете“ бе за набиране на сред­с­тва за работа с деца от фон­дация „Аутизъм Днес” и за лечение на дете в чуж­д­бина. Между 50 и 3000 лв. е глобата за тър­говец, който продава коледни елхи без марки. Същото е наказанието и за граж­дани, които купуват такива дър­вета, защото това се счита за съп­ричас­тие към деянието. Това обяви по време на инс­пек­ция на тър­гов­ски обект на ул. „Цар Симеон“ инж. Николай Пирон­ков, начал­ник на отдел „Кон­т­рол по опаз­ване на гор­с­ките територии“ в Изпъл­нител­ната аген­ция по горите, предаде БГНЕС. Провер­ките на обек­тите ще продъл­жат до Коледа като целта на аген­цията е да провери дали продаваните в тър­гов­с­ката мрежа елхи са законни. „Един­с­т­веният документ, с който се доказва закон­ният произ­ход на колед­ните елхи е превоз­ният билет. Второто, което е задъл­жително те трябва да имат е т.нар. кон­т­ролни плас­тини. Това са плас­т­масови плас­тини, които са изработени от ИАГ. Тази година сме раз­п­ределили 42 000 бройки, които са раз­дадени на регионал­ните дирек­ции, които ги предос­тавят на тър­гов­ците“, обясни за какво ще следи кон­т­ролът Пирон­ков. Той уточни, че от марка са освободени елхите, които се продават в сак­сии.

България

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...