Като част от ЕС рано или късно ще затворим въглищните централи

Като част от ЕС рано или късно ще затворим въглищните централи

Рано или късно въг­лищ­ните цен­т­рали трябва да бъдат зат­ворени, заяви пред БНР енер­гий­ният екс­перт Антон Иванов. „Ние като част от ЕС осъщес­т­вяваме общи политики, стремим се към пос­тигане на общи цели, които включ­ват и доста ангажиращи цели към окол­ната среда и против промените в климата. На национално ниво обаче тежестта, която отдел­ните страни-членки носят при решаването на тези общи цели, са доста раз­лични“, комен­тира екс­пер­тът в интервю за предаването „Преди всички“ на прог­рама „Хоризонт“. Според него досега ни е пречело притес­нението, че когато се каже истината на хората, те ще останат недоволни. Болез­нената истина, която управ­ляващите се опит­ват да спес­тят на хората, е, че в ЕС вече са взети решения за политика към ограничаване на произ­вод­с­т­вата, които емитират вредни газове или газове, които доп­ринасят за климатич­ните промени, категоричен е Иванов и добави, че всяка страна трябва да понесе своята тежест. Енер­гий­ният преход изис­ква инвес­тиции и финан­сови ресурси, които няма как да не се отразят по веригата до кон­суматора, смята Антон Иванов, но добави, че и енер­гията от въг­лища също пос­къпва. „Изборът вече не е дали да запазим въг­лищ­ните цен­т­рали, а до това как да осигурим плавен преход, без да засягаме нито рязко интересите на онези, които са заети в това произ­вод­с­тво, нито сигур­ността на енер­гий­ната сис­тема да я сложим на карта. Без да имаме ясен план на правител­с­т­вото, пред­ложен на дис­кусия, ние всички останали ще изтък­ваме своите тези и гледни точки, без това да отразява общонационал­ния интерес. Там е притес­нението, че все още лип­сва пред­с­тавен на общо обсъж­дане актуализираният план „Климат – енер­гетика“, който би след­вало да бъде изп­ратен в Брюк­сел до края на тази година. Това е документ, който би след­вало да бъде обсъден първо в Бъл­гария и след това да бъде изп­ратен в Брюк­сел като национална позиция“, комен­тира Антон Иванов. Според него за пореден път ще закъс­неем и за пореден път ще се опитаме да претупаме дис­кусията.