Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 7 лв. за кило кашкавал в Стара Загора, в София двойно по-скъп

7 лв. за кило кашкавал в Стара Загора, в София двойно по-скъп

7 лв. за кило кашкавал в Стара Загора, в София двойно по-скъп

Аномалиите в цените идват и от нелоялни търговски практики

На всеки се е случ­вало да пътува из Бъл­гария и да му нап­рави впечат­ление, че едни и същи продукти струват раз­лично. Раз­ликата в цените на едро за една и съща стока може да стигне до 56 лева за килог­рам. Според данни на Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата увеличение на цените има за основни хранителни продукти през 2019 година спрямо 2018-а. Най-сериозно е то при свин­с­кото месо – увеличение с 30%. При кай­мата процен­тът е 35%, при захарта – 12%, а при браш­ното – 16%. Цената на едро на брашно „Тип 500“ във Враца е около 0,60 лв., в Благоев­г­рад – около 1,20 лв., а в София – между 1,10 и 1,26 лв. Цената на едро на слън­чог­ледовото олио в Хас­ково дос­тига 1,75 лв., в Сливен струва 2,16 лв., а в София дос­тига 2,25 лв. Цената на едро на каш­кавал „Витоша“ пък в Сливен е между 8 и 9,90 лв., в Стара Загора – между 7 и 10,50 лв., в Хас­ково – между 12,40 и 12,50 лв., а в София – между 10 и 13 лв. Раз­ликите в цените в раз­лич­ните градове се дъл­жат на регионал­ното раз­п­ределение на тър­сенето. Не всички региони са с еднакви платежос­пособни въз­мож­ности. Цената зависи и от пред­лаганото качес­тво. Ако в даден регион се пред­лага по-голямо качес­тво в по-големи обеми, това ще пов­лия на цената, обясни в сут­реш­ния блок на БТВ „Тази сут­рин” и руб­риката „Чети етикета” Владимир Иванов от Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата. По думите му един от най-скъпите градове е Варна. Там тър­гов­ците дър­жат по-високи цени на повечето продукти, особено на плодовете и зелен­чуците, което е озадачаващо. Озадачаващо е, защото логис­тич­ният раз­ход в цялата страна при тези средни тран­с­пор­тни раз­с­тояния от 400 км е нез­начителен върху край­ния резул­тат. Би след­вало при равни други условия да има еднакви рав­нища на цените, обясни Иванов. Като друг скъп град Владимир Иванов отличи и Благоев­г­рад. Там някои продукти са по-скъпи от тези в София, нап­ример, а се оказва, че са нис­кокачес­т­вени, което е парадок­сал­ното. Иванов допълни, че в някои случаи става въп­рос и за нелоялни тър­гов­ски прак­тики и затова бор­бата с тях трябва да е пос­тоянна. В същото време произ­водители прог­нозираха пос­къп­ване на хляба през новата година. Факт е, че себес­той­ността на хляба расте, тъй като основ­ната суровина за произ­вод­с­тво на хляб – в случая браш­ното, продъл­жава да расте като цена. Заедно с това и цената на пшеницата продъл­жава да расте. Не бива да изк­люч­ваме факта, че върху себес­той­ността на хляба огромна роля влияят тран­с­пор­т­ните раз­ходи и раз­ходите за гориво, обясни Марияна Кукушева от Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите. Тя допълни, че очак­ването, че цената на пет­рола ще продължи да расте съз­дава несигур­ност и опит на произ­водителите да обез­печат своята бъдеща дей­ност. Кукушева призна, че има раз­лики и в цената на хляба в раз­лич­ните градове, които по думите й са продик­тувани от пазарни механизми, а регионал­ният пазар се определя от тър­гов­с­кото поведение на край­ния продавач. Много е важно да стане ясно, че един хлебоп­роиз­водител има специфични раз­ходи. Зависи от къде му се дос­тавя суровината за неговото произ­вод­с­тво и на какво раз­с­тояние е. С нав­лизането на тол так­сите ще зависи с колко ще се оскъпи тази суровина, поясни Марияна Кукушева. Пазарът на едро и този на дребно са раз­лични. На пазара на едро могат да се наб­людават такива раз­личия заради раз­лич­ните произ­водители, дос­тав­чици и видове продукти като марки. Затова, когато се прави статис­тика, винаги трябва да се срав­няват продукти на едни и същи марки, обясни от своя страна доц. Божидар Иванов от Цен­търа за икономически анализи на сел­с­кото стопан­с­тво. На тези думи Владимир Иванов уточни, че сред­ните цени на едро показ­ват каква е тен­ден­цията в раз­витието на пазара.

България

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...