Скъпотията не подмина и пилешкото месо

Скъпотията не подмина и пилешкото месо

Заразите в Полша и чумата по свинете са вероятните причини за вдигане на цената му със 7 %

От около две сед­мици изкуп­ната цена на пилеш­кото скочи от 3,00 лв. на 3,20 лв. Това съобщи птицевъдът Иван Кал­чев за Агри.БГ. Пилеш­кото месо обичайно поев­тинява през зим­ния период и започва годиш­ното си увеличение към пролетта. По прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво сред­ната цена на пилешко кланич­ното тегло през януари 2020 г. тряб­ваше да бъде около 2,85 лв./кг, след като декем­в­рийс­ката беше 2,90 лв./кг. Кар­тината, обаче се оказа раз­лична. В дан­ните на МЗХГ, касаещи пилеш­кото месо, цените на дребно не се променят забележимо през пос­лед­ните две сед­мици. Но в началото на тър­гов­с­ката верига, при изкупуването на продук­цията, вече се забелязва пос­къп­ване от около 7%. „Ситуацията с птичия грип и сал­монелата в Полша може би оказаха благоп­риятно влияние върху нашия пазар. А Африкан­с­ката чума по свинете насочи вниманието към пилеш­кото и увеличи тър­сенето му. Смятам, че това са двата основни вън­шни фак­тора, които доведоха до необичай­ното повишаване на изкуп­ните цени”, казва Иван Кал­чев. В началото на 2020 г. зараза от птичи грип обх­вана голяма ферма в Полша, а през декем­ври бяха отк­рити и няколко случая на сал­монела, включително в месо внесено у нас. Това доведе до ограничаване на вноса и пос­тоянни проверки от БАБХ на пол­с­кото птиче месо в Бъл­гария. Прог­нозите на Кал­чев са, че тази година ще бъде по-добра за птицевъдите у нас от пред­ход­ната. Друг благоп­тиятен фак­тор за птицевъдите, е все още лип­сата на голямо зас­тудяване, което е добре по отношение на заразите. Птичият грип обик­новенно идва с падането на тем­пературите.