Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 68% от българските семейства живеят с доход на човек под необходимия за издръжка

68% от българските семейства живеят с доход на човек под необходимия за издръжка

68% от българските семейства живеят с доход на човек под необходимия за издръжка

68% от бъл­гар­с­ките семейс­тва живеят с доход на човек под необ­ходимия за изд­ръжка на живота. Това показ­ват дан­ните на Инс­титута за социални и син­дикални изс­лед­вания към КНСБ за пос­лед­ното тримесечие на 2019 г. Според тях четирич­ленно домакин­с­тво има нужда от 2517 лева на месец, за да пос­рещне основ­ните си раз­ходи. За една година домакин­с­т­вата с общ доход на едно лице под необ­ходимите сред­с­тва за изд­ръжка на живота намаляват с близо 2%. В края на 2018 година те са били 69,8%, сочат дан­ните на КНСБ. Изд­ръж­ката на живота нарас­тва, пос­къп­ват основни храни и енер­гийни източ­ници, които са двете най-важни раз­ходни пера за бъл­гар­с­ките домакин­с­тва, особено тези с ниски доходи. С близо 107 лева от началото на годината се е увеличила общата стой­ност на изд­ръж­ката. Виолета Иванова от Инс­титута за социални и син­дикални изс­лед­вания комен­тира основ­ните причини: “Тази година същес­т­вен принос за нарас­т­ването и приоритет при нарас­т­ването имат месото и мес­ните продукти и измес­т­ват позицията на хляба и зър­нените храни. При цените на елек­т­роенер­гията ръс­тът е 2,9%, на топ­лоенер­гията 3,5%, на водос­наб­дяването отчитат най-висок ръст — 5,4%“. Традиционно изд­ръж­ката на живота за София е най-висока — 828 лева на човек, или 3 312 лева за четирич­ленно домакин­с­тво. Продъл­жава да има сериозни подоходни неравен­с­тва в регионален план. БВП на София-столица пред­с­тав­лява 40,4 процента от БВП за страната, като от пет области в страната (София, Варна, Бур­гас, Стара Загора и Плов­див) се фор­мира около 2/3 от БВП на Бъл­гария. Най-силно е изос­таването на сред­ната работна зап­лата в област Видин, с повече от 35% за сред­ната за страната.

България

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...