Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Общо 10,3 милиона лева са предвидени за залесяване през 2020 г.

Общо 10,3 милиона лева са предвидени за залесяване през 2020 г.

Общо 10,3 милиона лева са предвидени за залесяване през 2020 г.

Общо 10,3 милиона лева са пред­видени за залесяване през 2020 г. от фонд „Инвес­тиции в горите“. С тези сред­с­тва се пред­вижда да бъдат посадени общо 9 439 декара гори, предава БГНЕС. През миналата година за същата цел дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия са израз­ход­вали 6,8 милиона лева, с които са залесени общо 8483 декара гори. Залесяването обх­ваща всички дей­ности, свър­зани със съз­даването на една гора: събиране, добив и произ­вод­с­тво на гор­ски реп­родук­тивни материали, под­готовка на поч­вата и засаждане/засяване на гор­ски реп­родук­тивни материали, уточ­няват от Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите. По пред­варителна инфор­мация сред­с­т­вата, които дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия планират да израз­ход­ват от фонд „Инвес­тиции в горите” през 2020 г., са на обща стой­ност 59,9 млн. лева. В тази сума са пред­видени и сред­с­тва за закупуването на позем­лени имоти в гор­ски територии, соб­с­т­веност на физически лица, в раз­мер на 1,350 млн. лева. За 2019 г. пред­варител­ните отчети сочат, че са израз­ход­вани общо 28,5 млн. лв. Тези сред­с­тва са отишли за дей­ности по залесяване, проек­тиране и строител­с­тво на гор­ски пътища и тран­с­пор­тна тех­ническа инф­рас­т­рук­тура (мос­тови съоръжения към трайни гор­ски пътища), проек­тиране и изг­раж­дане на технико-укрепителни съоръжения. Парите от този фонд се отпус­кат само след заповед на минис­търа на земеделието, храните и горите за всеки един одоб­рен обект в съот­вет­с­т­вие с утвър­дения финан­сов план на пред­п­риятието.

България

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...