Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кризата изхвърля по 3000 души на ден на улицата

Кризата изхвърля по 3000 души на ден на улицата

Кризата изхвърля по 3000 души на ден на улицата

Това обаче не плаши властта, въпреки че над 31 000 вече безработните след въвежданетона 13 април на антивирусните мерки

Над 31 600 души са се регис­т­рирали като без­работни от 13 март, когато беше въведено извън­ред­ното положение заради коронавируса и пър­вите ограничителни мерки в бор­бата с раз­п­рос­т­ранението му, до 1 април. Това прави средно по 2934 души на ден, обяви вчера социал­ният минис­тър Деница Сачева. Само на 1 април в бюрата по труда са се регис­т­рирали 4777 души. От тях над 3000 са посочили, че са загубили работата си заради извън­ред­ното положение. Новите без­работни са основно от сек­торите рес­торан­тьор­с­тво и хотелиер­с­тво, туризъм и някои сек­тори на промиш­леността, обясни Сачева. Според нея ръс­тът на без­работицата на този етап не трябва да плаши, тъй като до голяма степен се дължи на преж­дев­ремен­ното прик­люч­ване на зим­ния турис­тически сезон, а всяка година след зат­варянето на зим­ните курорти има увеличение на без­работ­ните, които после си намират работа в лет­ните курорти. Вероятно броят на без­работ­ните е по-голям, защото в бюрата по труда се регис­т­рират хората, които имат право на обез­щетение. Броят на подадените заяв­ления по схемата 60/40 до момента е 59. Мяр­ката беше въведена педи два дни и по нея могат да кан­дидат­с­т­ват работодатели, пос­т­радали от извън­ред­ните мерки срещу коронавируса. Ако им се е наложило да зат­ворят заради ограниченията, или пък приходите им са намалели с над 20 на сто, дър­жавата може да поеме 60 на сто от осигурител­ния доход на работ­ниците им, които са останали на работа. Според работодатели и пред­с­тавители на мал­кия биз­нес мяр­ката работи само за по-големи фирми и не е приложима за малки и микро пред­п­риятия, които пред­с­тав­ляват и над 90 на сто от фир­мите в България.Сачева обаче заяви,че броят на заяв­ленията за под­помагане ще се увеличи в след­ващите дни, а в засег­натите сек­тори са заети около 300 000 души.До края на сед­мицата се очак­вало одоб­рение от Европейс­ката комисия, след което могат да започ­нат и раз­п­лащанията, но това не пречи заяв­ленията да бъдат подавани, каза социал­ният минис­тър. Сачева добави, че се търси вариант за под­помагане и на самоосигуряващите се, които към момента не попадат в обх­вата на дър­жав­ната под­к­репа за биз­неса. Вариан­тите били част от тях да могат да пол­з­ват без­лих­вени заеми до 1500 лева, гаран­тирани от дър­жавата. Тази мярка все още не се прилага. За самонаетите с по-малки доходи можело да се мисли за дирек­тно под­помагане. Кон­к­ретни мерки обаче щели да се пред­ложат след анализ на дан­ните за доходите на самонаетите, дек­ларирани пред Национал­ната аген­ция за приходите.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...