Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт20102020

Брой 201, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Коронавирус в България: “Ако не спасим реколтата, магазините ще останат празни“

Коронавирус в България: “Ако не спасим реколтата, магазините ще останат празни“

Коронавирус в България: “Ако не спасим реколтата, магазините ще останат празни“

Бъл­гар­с­кото сел­ско стопан­с­тво бе тежко ударено от кризата, пет са основ­ните неща, които могат да го спасят, твърди агроек­с­перт “Мисля, че ще има криза с продовол­с­т­вията“, казва Красимир Кум­чев, земедел­ски произ­водител и агроек­с­перт с голям авторитет. „Нали само доп­реди десетина дни никой не си пред­с­тавяше празни хранителни раф­тове в Лон­дон, Париж, Мад­рид, Ню Йорк, но вече ги видяхме. Ако бъдат зат­ворени тран­с­пор­т­ните коридори, само след сед­мица магазините за хранителни продукти ще са празни. Трябва да се дейс­тва сега. Раз­лич­ните кул­тури, които се засаж­дат, имат определен вегетационен период и той не е един ден, не е сед­мица, нито дори два месеца. Как­вото трябва да се нап­рави, трябва да е в след­ващите 3040 дни. После ще е късно. Земеделието не е шивашка фаб­рика, която от един ден да смени произ­вод­с­т­вото си и да произ­вежда маски и защитни облекла“, казва Кум­чев. Призивите на екс­перта са тревожни и нас­тоятелни, те син­тезират нас­т­роенията в целия бранш. Още при налагането на извън­ред­ното положение в продъл­жение на две сед­мици той пуб­лично нас­тояваше за съз­даване на Национален щаб по продовол­с­т­вията. В крайна сметка щабът беше съз­даден, но кой знае защо начело му сложиха машинен инженер. Пред този съвет стоят и редица сериозни въп­роси, които тепърва трябва да се решават. Кои са мер­ките? За какво нас­тоява агроек­с­пер­тът Кум­чев? Същият, който твърди, че само на няколко места по света има такава ком­бинация от почва, климат, влаж­ност и слън­чеви дни, под­ходящи за земеделие, как­вито са в Тракийс­ката низина в Бъл­гария. Пет са, според Кум­чев, основ­ните въп­роси пред Щаба по продовол­с­т­вията. Пър­вата мярка трябва да е осигуряването на “зелена линия“ за тран­с­порта, който осигурява дос­тавки на фуражи, торове, препарати за рас­тителна защита, резер­вни части и кон­сумативи за сел­с­кос­топан­с­ката тех­ника. Минис­тер­с­т­вото на земеделието и горите да осигури финан­сов ресурс на дос­тав­чиците, така че да се запасят с всичко необ­ходимо до края на 2020 година. Друга мярка включва кон­сер­в­ната промиш­леност– тя трябва да бъде обвър­зана и под­к­репена с дър­жавна поръчка, така че да приема цялата продук­ция, дос­тавена от земедел­с­ките произ­водители. В момента те са изп­равени пред неяс­нотата дали ще има на кого да продадат рекол­тата си. Друг проб­лем, наложен от мер­ките за социална дис­тан­ция, е организацията на движението на сезон­ните работ­ници. По правило те пътуват от род­ните си места с малки бусове с по 1012 места. Сега обаче в тях се возят по не повече от трима, за да има раз­с­тояния между тях. Някои от работ­ниците идват от доста отдалечени места, намиращи се на 100 км от полето, а досега се плащаха по 1015 лв. на човек за тран­с­порт. При новите условия обаче цената скача до 5060 лв. Като се прибави и над­ницата, стават към сто лева на човек. Тези раз­ходи се кал­кулират в себес­той­ността на продук­цията. От това цените се вдигат и хората започ­ват да говорят за спекула. А всъщ­ност става дума за реал­ните раз­ходи на земедел­с­ките произ­водители, твърди Кум­чев. Ако не искаме рекол­тата да остане неп­риб­рана “Ако не се помогне при осигуряването на дезин­фек­танти за превоз­ните сред­с­тва, пред­пазни сред­с­тва за работ­ниците и не се реши тран­с­пор­т­ният проб­лем за работ­ната ръка, рекол­тата ще си остане неп­риб­рана. Просто от двете злини трябва да се избере по-малката“, зак­лючава екс­пер­тът и препоръчва:„За да ограничим мащаба на продовол­с­т­вената криза, която е неминуема при тол­кова зат­ворени граници, на земедел­с­ките произ­водители трябва да им се каже: произ­веж­дайте, осигурени сте с всичко, което ви е необ­ходимо до края на 2020 година и продук­цията ви ще бъде изкупена. На бранша му трябва спокойс­т­вие и сигур­ност.“ При всяка национална катас­т­рофа Бъл­гария е била спасявана от сел­с­кото си стопан­с­тво. Дали и сега ще стане така, при положение, че произ­веж­даме едва 1520% от онова, което кон­сумираме? Веселина БОЖИЛОВА,Радио Дойче Веле

България

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие