Проф. Даниела Бобева: Въвеждането на прогресивното данъчно облагане от властта ще бъде скрита форма за общо покачване на данъците

Проф. Даниела Бобева: Въвеждането на прогресивното данъчно облагане от властта ще бъде скрита форма за общо покачване на данъците

Данъчни промени в условията на криза не се правят. Има много други странични фак­тори, които редуцират ефекта от такива промени“. Това комен­тира пред БНР проф. Даниела Бобева, икономист, финан­сист, бивш икономически вицеп­ремиер, преподавател, по повод намаляването на ДДС за барове, дис­котеки и рес­торанти. Според нея намаляването на став­ката на ДДС няма да помогне на сек­тора да се въз­с­танови от шока: „Намаляването на приходите от ДДС едва ли ще срине бюджета. Въп­росът е, при положение че приходите в бюджета намаляват, раз­ходите се увеличават, дефицитът се увеличава, изг­лежда несериозно да се правят такива мерки точно в този момент. От гледна точка на фиска има дес­т­рук­тивен ефект. От икономическа гледна точка полза няма“. По думите й има теория, че когато се намаляват данъч­ните ставки, биз­несът е по-склонен да плаща данъци, откол­кото да ги укрива. „Но ефек­тът ще е мар­гинален,“ прог­нозира тя. В предаването „12+3“ проф. Бобева допълни: „Всичко това между минис­търа и премиера е нещо като игра за наив­ници… Преди избори не се прес­т­рук­турира данъчна сис­тема. Въвеж­дането на прог­ресив­ното данъчно облагане ще бъде една скрита форма за общо покач­ване на данъците“. Проф. Даниела Бобева смята, че раз­ширяването на дър­жав­ния сек­тор чрез съз­даването на нови дър­жавни пред­п­риятия е най-бруталната форма за източ­ване на пари от дър­жавата и данъкоп­лат­ците. Икономис­тът под­черта, че бъл­гар­с­ката икономика е отворена и намаляването на вън­ш­ното тър­сене ще й влияе зле: „Лошите неща в икономиката като вън­шна среда ще окажат влияние през след­ващата година. Ще абсор­бираме шока от това, че сме си стояли два месеца по къщите много по-бързо, но влошаването на вън­ш­ната среда ще има много негативна роля върху икономичес­кия рас­теж. Спад от около 45% е най-вероятен“. Проф. Бобева допусна като въз­можно удвояване на без­работицата сред младите хора: „Ще се пос­тави на дневен ред струк­турата на икономиката, която е тотално сбър­кана — основно работ­ната сила е заета в трудоемки сек­тори, а имаме най-лошата демог­раф­ска ситуация и пер­с­пек­тива в Европейс­кия съюз… Икономиката ни има много струк­турни проб­леми, които коронавирусът ускори и показа като по-очевидни“. Тя прог­нозира трудни години и прес­т­рук­туриране в туризма.