617 са „мъртвите” села в страната

617 са „мъртвите” села в страната

Общо 617 села в страната са без население или с едноциф­рен брой жители, показва справка на БТА, нап­равена в Национал­ния регис­тър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декем­ври 2019 година. Към същата дата в страната има общо 5 257 населени места, от които градовете са 257, селата — 4 998, а два са манас­тирите със статут на населено място — Клисур­ски и Рил­ски. Населените места през миналата година в срав­нение с края на 2018 година се увеличават с едно, след като през 2019 година е съз­дадено ново — Свети Кон­с­тан­тин в област Пазар­джик. От всички 4 998 села в Бъл­гария точно 617 са без население или с едноциф­рен брой жители или с 26 повече в срав­нение с пред­ход­ната 2018 година, сочат дан­ните. Общият брой на селата с едноциф­рен брой жители е 446, а 171 са населените места, в които няма нито един пос­тоянен обитател, като сред тях е и “най-младото“ село у нас — Свети Кон­с­тан­тин. Селата без население се увеличават със 7 в срав­нение с 2018 г. С един жител в страната са точно 69 села. По двама души население има в 63 населени места, а по трима — в 46 села. 45 населени места в Бъл­гария са с по четирима жители. С по пет души пос­тоянно население са 44 села, а с по шес­тима жители — 37 села. Общо 44 села имат по седем жители, други 55 са с по осем обитатели, а 43 села са с деветима души население.