В края на седмицата ведомството на Танева ще знае какви са загубите от сушата

В края на седмицата ведомството на Танева ще знае какви са загубите от сушата

Имаме година, белязана от сушата. В Североиз­точна Бъл­гария текат обс­лед­вания и комисии за най-много подадени като брой протоколи за напълно пропад­нали площи от сушата. Това комен­тира земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева в интервю за Канал 3. По думите й в края на тази сед­мица минис­тер­с­т­вото ще прик­лючи с всички изчис­ления след обс­лед­ванията на земедел­с­ките площи. „Вероятно ще свикаме кон­сул­тативен съвет, на който да обсъдим със­тоянието“, обясни ресор­ният минис­тър. Въп­росът за свик­ване на кон­сул­тативен съвет беше пов­диг­нат по-рано и от Асоциацията на бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водители със седалище в град Генерал Тошево. На свое заседание Управител­ният съвет излезе с решение да пред­ложат на минис­търа спешно да обсъдят заедно със­тоянието на пшеницата и проб­лемите в Жит­ницата на Бъл­гария. Независимо от труд­ната година обаче Десис­лава Танева е убедена, че Бъл­гария ще има дос­татъчно реколта и ще остане в позицията си на нетен износител. „За край­ния пот­ребител няма никакви опасения, че сушата може да се отрази върху цената на основни продукти“, категоричен е агроминис­търът. Заради коронавируса някои страни от Чер­номор­с­кия басейн наложиха заб­рана за износ на зърно. Такива опити имаше и от Румъния. Има ли вероят­ност страната ни да пос­ледва тех­ния пример? „Нито имаме право, нито имаме такива намерения, нито към момента има някакво притес­нение по отношение на запасите. Към днешна дата износът на пшеница и на други зър­нени и тех­нически кул­тури е на едни от високите си нива – дори по-високи спрямо миналата година. Запасите все още са дос­татъчни пред­вид и идващата нова реколта“, твърди Десис­лава Танева.